درباره نشریه
ISSN:
2322-4398
eISSN:
2322-4401
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حمید محمدجعفری
سردبیر:
دکتر جواد غفاری
مدیر اجرایی:
سهیلا شاه محمدی
تلفن:
011-33342331
دورنگار:
011-33342331
سایت اختصاصی:
jpr.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی سینا، ، کدپستی: 4815838477
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/15
مدیر مسئول
دکتر حمید محمدجعفری
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Hamid Mohammad Jafari
Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
سردبیر
دکتر جواد غفاری
استاد گروه ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آلرژی بالینی و ایمونولوژی
Javad Ghaffari
Professor, Department of Immunology and Allergy,, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Allergy and Immunology
هیات تحریریه
دکتر سالار بهزادنیا
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Salar Behzadnia
Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا نوایی فر
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پزشکی مراقبت های ویژه اطفال
Mohammad Reza Navaifar
Assistant Professor, Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Critical Care Medicine
دکتر دانیل زمانفر
استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Daniel Zamanfar
Assistant Professor, Department of Pediatrics, Mazandaran University of Medical Sciences
Brittany Michelle Reid
Brittany Michelle Reid
Specialist: Pediatrics and Division of Neonatology
Dario Galante
Dario Galante
Specialist: Pediatric and Neonatal Anesthesia
Jayitri Mazumdar
Jayitri Mazumdar
Specialist: Pediatrics
Luigi Mazzone
Luigi Mazzone
Professor,
Specialist: Child Psychiatry
Maria de la Luz Arenas Sordo
Maria de la Luz Arenas Sordo
دکتر عبدالله کریمی
استاد مرکز تحقیقات عفونت اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بالینی / عفونی کودکان
Abdollah Karimi
Professor, ediatric Infections Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر علی عباس خانیان
دانشیار گروه تحقیقات بیماریهای عصبی و بیماریهای عفونی کودکان با توجه به عفونت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ali Abbas Khanian
Associate Professor, Department of Pediatrics Neurology & Infectious Diseases Research Center with Focus on Nosocomial Infection, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: pediatric Neurology
دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor, University of Nordrhein-Westfalen, Germany.,
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
Alison Kesson
Professor,
Specialist: Infectious Diseases and Microbiology
دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر اصغر آقامحمدی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asghar Agha Mohammadi
Professor, School of Medicine,, Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین اشرفی
Gholam Hossein Ashrafi
Cancer Study Group, SEC Faculty, Kingston University London, UK,
دکتر حسن کرمی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Hasan Karami
Associate Professor, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر حسین کرمی
دانشیار دانشکده پزشکی
Hossein Karami
Associate Professor, Faculty of Medicine,
Specialist: Islamic philosophy and security
دکتر محمدجعفر صفار
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Jafar Saffar
Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
دکتر محمد قره گوزلو
دکتر محمد قره گوزلو
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Gharagozlou
School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمدصادق رضایی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Sadegh Rezai
Associate Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
رویا فرهادی کوتنایی
رویا فرهادی کوتنایی
استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نوزادان
Roya Farhadi Koutenaie
Assistant Professor, Department of Pediatric, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
وجیهه غفاری سروی
وجیهه غفاری سروی
استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نوزادان
Vajiheh Ghaffari Saravi
Assistant Professor, Department of Pediatrics, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
مدیر اجرایی
سهیلا شاه محمدی
سهیلا شاه محمدی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Soheila Shah Mohammadi
Pediatric Infectious Diseases Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶