درباره نشریه
ISSN:
2322-4398
eISSN:
2322-4401
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر حمید محمدجعفری
سردبیر:
دکتر جواد غفاری
مدیر اجرایی:
سهیلا شاه محمدی
تلفن:
011-33342331
دورنگار:
011-33342331
سایت اختصاصی:
jpr.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، بلوار پاسداران، بیمارستان بوعلی سینا، ، کدپستی: 4815838477
تاریخ به‌روزآوری: 1400/03/19
مدیر مسئول
دکتر حمید محمدجعفری
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Hamid Mohammad Jafari
Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
سردبیر
دکتر جواد غفاری
استاد کودکان - پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Javad Ghaffari
Professor, pediatric, faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: allergy and clinical immunology
اعضای تحریریه
دکتر سالار بهزادنیا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Salar Behzadnia
Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا نوایی فر
استادیار فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پزشکی مراقبت های ویژه اطفال
Mohammad Reza Navaifar
Assistant Professor, Pediatric Infectious Diseases Research Center, Communicable Diseases Institute, Mazandaran
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Critical Care Medicine
دکتر دانیل زمانفر
استادیار گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Daniel Zamanfar
Assistant Professor Department of Pediatrics
Mazandaran University of Medical Sciences
Brittany Michelle Reid
Brittany Michelle Reid

Specialist: Pediatrics and Division of Neonatology
Dario Galante
Dario Galante

Specialist: Pediatric and Neonatal Anesthesia
Jayitri Mazumdar
Jayitri Mazumdar

Specialist: Pediatrics
Luigi Mazzone
Luigi Mazzone
Professor
Specialist: Child Psychiatry
Maria de la Luz Arenas Sordo
Maria de la Luz Arenas Sordo

دکتر عبدالله کریمی
استاد مرکز تحقیقات عفونت اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بالینی / عفونی کودکان
Abdollah Karimi
Professor ediatric Infections Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر علی عباس خانیان
دانشیار گروه تحقیقات بیماریهای عصبی و بیماریهای عفونی کودکان با توجه به عفونت بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ali Abbas Khanian
Associate Professor Department of Pediatrics Neurology & Infectious Diseases Research Center with Focus on Nosocomial Infection
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: pediatric Neurology
دکتر علیرضا رنجبر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد
رشته تخصصی: آلرژی و ایمونولوژی کودکان
Alireza Ranjbar
Professor University of Nordrhein-Westfalen, Germany.
Specialist: Pediatrics Allergy and Immunology
Alison Kesson
Professor
Specialist: Infectious Diseases and Microbiology
دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر اصغر آقامحمدی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asghar Agha Mohammadi
Professor School of Medicine,
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین اشرفی

Gholam Hossein Ashrafi
Cancer Study Group, SEC Faculty, Kingston University London, UK
دکتر حسن کرمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Hasan Karami
Associate Professor Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر حسین کرمی
دانشیار دانشکده پزشکی
Hossein Karami
Associate Professor Faculty of Medicine
Specialist: Islamic philosophy and security
دکتر محمدجعفر صفار
استاد مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Jafar Saffar
Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
دکتر محمد قره گوزلو
دکتر محمد قره گوزلو
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Gharagozlou
School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمدصادق رضایی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: متخصص بیماری های عفونی کودکان
Mohammad Sadegh Rezai
Associate Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases Subspecialist
رویا فرهادی کوتنایی
رویا فرهادی کوتنایی
استادیار گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نوزادان
Roya Farhadi Koutenaie
Assistant Professor Department of Pediatric
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
وجیهه غفاری سروی
وجیهه غفاری سروی
استادیار گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: نوزادان
Vajiheh Ghaffari Saravi
Assistant Professor Department of Pediatrics
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
مدیر اجرایی
سهیلا شاه محمدی
سهیلا شاه محمدی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Soheila Shah Mohammadi
Pediatric Infectious Diseases Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۲