درباره نشریه
ISSN:
1028-3188
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر:
دکتر ناصر یزدانی
سایت اختصاصی:
cs.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله راهبردهای بازرگانی
صندوق پستی:
159-18151
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر ناصر یزدانی
استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، بازاریابی، تبلیغات و برند، رفتارمصرف کننده
Naser Yazdani
Assistant Professor, Business Administration
Shahed University
Specialist: Business Administration
اعضای تحریریه
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Accounting
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر ابوالفضل شاه آبادی
استاد اقتصاد، اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی - اقتصاد بین الملل)
Abolfazl Shahabadi
Professor, economics
University of Alzahra
Specialist: Economic Sciences (Economic Development - International Economics)
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی
Mohammad Ali Babaei Zakilaki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: strategic Managment, Business Management
دکتر شهریار عزیزی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Shahriar Azizi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Administration
دکتر ناصر یزدانی
استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، بازاریابی، تبلیغات و برند، رفتارمصرف کننده
Naser Yazdani
Assistant Professor, Business Administration
Shahed University
Specialist: Business Administration
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر مصطفی قاضی زاده
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت (بازرگانی و دولتی)
Mostafa Ghazizadeh
Associate Professor Faculty of Humanities
Shahed University
Specialist: Management (Business and Government)
دکتر عبدالرضا بیگی نیا
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت
Abdolreza Beyginia
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹