درباره نشریه
ISSN:
1028-3188
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر:
دکتر احمد سرداری
مدیرداخلی:
دکتر عبدالرضا بیگی نیا
سایت اختصاصی:
cs.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله راهبردهای بازرگانی
صندوق پستی:
159-18151
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر ومدیر مسئول
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Faculty member
Shahed University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
اعضای تحریریه
دکتر عباس صدقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری و حسابرسی، مدیریت بازرگانی
Abbas Sedghi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting and auditing, Business Management
دکتر احمد سرداری
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ahmad Sardari
Associate Professor
Shahed University
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر عبدالحمید ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Abdolhamid Ebrahimi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ali Hajikarimi

Shahid Beheshti University
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر محمد حقیقی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، آموزش و پرورش آموزش بازرگانی، کلرادو
Mohammad Haghighi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Computer Science, Engineering, Social Sciences, Economics, Econometrics and Finance Business, Management and Accounting, Multidisciplinary
دکتر محمود محمدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر مصطفی قاضی زاده
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت (بازرگانی و دولتی)
Mostafa Ghazizadeh
Associate Professor Faculty of Humanities
Shahed University
Specialist: Management (Business and Government)
دکتر عبدالرضا بیگی نیا
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت
Abdolreza Beyginia
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Management
دکتر سعید صفری
دانشیار مدیریت صنعتی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت و سنجش عملکرد، مدیریت و مهندسی فرایند، کانون ارزیابی و توسعه، مدیریت کارآفرینی سازمانی
Saeed Safari
Associate Professor, Industrial Managenent & Entrepreneurship
Shahed University
مدیرداخلی
دکتر عبدالرضا بیگی نیا
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت
Abdolreza Beyginia
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱