درباره نشریه
ISSN:
2345-6701
eISSN:
2588-6665
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محسن رضایی میرقائد
سردبیر:
دکتر نسرین مصفا
تلفن:
021-66971391
021-66496204
سایت اختصاصی:
iojournal.csr.ir
صندوق پستی:
5855-15875
دورنگار:
021-66971391
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به پل حافظ، روبروی وزارت نفت، ساختمان شماره 376
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر محسن رضایی میرقائد
معاون اقتصادی رئیس جمهور
سردبیر
دکتر نسرین مصفا
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Nasrin Mosaffa
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر سید داوود آقایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Seyed Davood Aghaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر امیرحسین رنجبریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Amir Hosein Ranjbarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: General International Law
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر محمدجواد ظریف
دکتر محمدجواد ظریف
استاد دانشکده روابط بین الملل
Mohammad Javad Zarif
Professor School of International Relations
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۷