درباره نشریه
ISSN:
2383-0743
eISSN:
2383-0751
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر مریم صانع پور
سردبیر:
دکتر ناهید مویدحکمت
مدیرداخلی:
فاطمه بدوی
سایت اختصاصی:
womenstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایران شناسی (64 غربی) ، جنب ساختمان های A. S. P ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشریه پژوهش نامه زنان، ، کدپستی: 1437776481
صندوق پستی:
6419 – 14155
تلفن:
021-88602542
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر مریم صانع پور
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Maryam Saneapour
Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Islamic philosophy
سردبیر
دکتر ناهید مویدحکمت
ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Nahid Moayed Hekmat
Department of Social Studies Research
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر سید بیوک محمدی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Seyyed Biuk Mohammadi
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر زهرا مصطفوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Zahra Mostafavi
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر شکوه نوابی نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor
Kharazmi University
Specialist: Advice
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
دکتر ایراندخت فیاض

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی
Iran Dokht Fayyaz

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic philosophy of education
دکتر طوبی کرمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه
Tooba Kermani
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy
مدیرداخلی
فاطمه بدوی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: پژوهش زنان
Fatemeh Badvi

Specialist: Women's Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲