درباره نشریه
ISSN:
2345-4792
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر طلعت خدیوزاده
سردبیر:
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
جانشین سردبیر:
دکتر رکسانا جان قربان
مدیر اجرایی:
فاطمه عرفانیان
مدیرداخلی:
آرزو پاکدل
تلفن:
051-38591511 ، داخلی: 276
دورنگار:
051-38591511 ، داخلی: 276
سایت اختصاصی:
jmrh.mums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/10
مدیر مسئول
دکتر طلعت خدیوزاده

Talat Khadivzadeh

جانشین سردبیر
دکتر رکسانا جان قربان
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roksana Janghorban
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
مدیرداخلی
آرزو پاکدل

رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Arezoo Pakdel
Executive Coordinator in Midwifery and Reproductive Health Journal
Specialist: Information Tecnology
سردبیر
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
مدیر اجرایی
فاطمه عرفانیان
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مامایی
Fatemeh Erfanian
Faculty of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
اعضای تحریریه
زهرا عابدیان
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مامایی
Zahra Abedian
Faculty of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر نوری اختردانش
دانشیار
رشته تخصصی: آمار ، تجزیه و تحلیل
Noori Akhtardanesh
Associate Professor
Specialist: Biostatistics, Statistics, Analysis
HAllen H.T
Professor
Specialist: Clinical practice
Catherine A Carr

Specialist: Obstetrics
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مراقبت تغذیه ای
Majid Ghayour Mobarhan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
دکتر فاطمه همایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انکولوژی
Fatemeh Homaee
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oncology
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Peter G. Johnson

Specialist: Educational Psychology
دکتر افسانه کرامت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: مامائی، سلامت خانواده
Afsaneh Keramat
Associate Professor
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Midwife, Family Health
دکتر معصومه کردی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مامایی
Masoumeh Kordi
Assistant Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
Laura Laski

Specialist: Obstetrics & Gynecology, Public Health
دکتر عفت مرقاتی خویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت جنسی
Effat Merghati Khoei
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Sexual Health Promotion
دکتر خدیجه میرزایی نجم آبادی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Khadijeh Mirzaei Najmabadi
Associate Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر نغمه مخبر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Naghmeh Mokhber
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر حورا سلطانی
استاد
رشته تخصصی: سلامت مادران و نوزادان
Hoora Soltani
Professor
Specialist: Maternal & Infant Health
دکتر علی تقی پور
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Taghipur
Associate Professor School of Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر نجمه تهرانیان
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Najmeh Tehranian
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر زهره یوسفی
استاد مرکز تحقیقات سرطان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Zohreh Yusofi
Professor Cancer Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۴