درباره نشریه
ISSN:
1735-5354
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر سید عبدالحمید احمدی
سردبیر:
دکتر علی اصغر رواسی
مدیرداخلی:
صادق رنجبر
سایت اختصاصی:
www.sportrc.ir
نشانی:
تهران، روبروی دانشگاه تهران، فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره 72
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/05
مدیر مسئول
دکتر سید عبدالحمید احمدی
دانشیار فیزیولوژی ورزش
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Abdolhamid Ahmadi
Associate Professor, Sport and exercise physiology
University of Science and Culture
Specialist: sport and exercise physiology
سردبیر
دکتر علی اصغر رواسی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبانی علوم زیستی، فیزیولوژی ورزشی
Ali Asghar Ravasi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Bases of life sciences, Sport physiology
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر رضا رجبی
استاد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طب ورزش، حرکات اصلاحی. بازی های پیشگیرانه و اصلاحی. آسیب شناسی ورزشی
Reza Rajabi
Professor, Health and sport medicine department, Faculty of physical education and Sport Scineces,
University of Tehran
Specialist: Sports medicine
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
حیدر صادقی

رشته تخصصی: بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، توانیخشی
Heydar Sadeghi

Specialist: Sport Biomechanics, Sport Injuries, Rehabilitation
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر غلام علی کارگر

Gholamali Kargar

دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر حبیب هنری
استاد تمام مدیریت ورزش٬ مدیریت ورزش٬ تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی
Habib Honari
Full Professor, Sport Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences
دکتر بهرام یوسفی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Bahram Yousefi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Sport Managment
مدیرداخلی
صادق رنجبر
دانشجوی دکتری روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی ورزش، سیاستگذاری در ورزش
Sadegh Ranjbar
Phd Student, Sport Psychology department
University of Tehran
Specialist: Sport Psychology, sport pollicy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۳