درباره نشریه
ISSN:
2676-3710
eISSN:
2645-4041
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
علیرضا فارسی
سردبیر:
دکتر سجاد احمدی زاد
مدیرداخلی:
دکتر رعنا فیاض میلانی
تلفن:
021-29905838
دورنگار:
021-22431953
سایت اختصاصی:
oeppa.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، ، کدپستی: 1983969411
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/14
مدیر مسئول
علیرضا فارسی
رییس دانشکده
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi

Specialist: Sport scinces and Health
سردبیر
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
اعضای تحریریه
دکتر افشار جعفری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Afshar Jafari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
دکتر مریم نورشاهی

دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Nourshahi

Shahid Beheshti University
دکتر حمید رجبی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Rajabi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Sport physiology
دکتر محمدرضا حامدی نیا

Mohammad Reza Hamedinia

دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر محمدرضا کردی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mohammad Reza Kordi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sport physiology
مدیرداخلی
دکتر رعنا فیاض میلانی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Rana Fayazmilani
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳