درباره نشریه
ISSN:
2676-3710
eISSN:
2645-4041
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مریم نورشاهی
سردبیر:
دکتر سجاد احمدی زاد
مدیرداخلی:
دکتر افشار جعفری
ویراستار فارسی:
دکتر افشار جعفری
ویراستار فارسی:
فاطمه جهانگیری
ویراستار انگلیسی:
حمیدالله حسن لویی
صفحه آرا:
مسعود مبانی
تلفن:
021-22431963
دورنگار:
021-22431963
سایت اختصاصی:
joeppa.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ربروی سلف اساتید، دانشکده علوم ورزش و تندرستی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/30
مدیر مسئول
دکتر مریم نورشاهی
دانشیار علوم زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Nourshahi
Associate Professor, biological science in sport
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مریم نورشاهی
دانشیار علوم زیستی
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Nourshahi
Associate Professor, biological science in sport
Shahid Beheshti University
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
دکتر بختیار ترتیبیان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bakhtiyar Tartibian
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sport physiology
دکتر وحید تادیبی

Vahid Tadibi

دکتر افشار جعفری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Afshar Jafari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
حمید رجبی
استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه خوارزمی
Hamid Rajabi
Full Professor, Department of exercise physiology
Kharazmi University
دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی
دانشیار گروه تربیت بدنی
دانشگاه کردستان
Dariush Sheikholeslam Vatani
Associate Professor, department of physical education
University of Kurdistan
دکتر محمد فرامرزی
دکتر محمد فرامرزی

Mohammad Faramarzi

دکتر رزیتا فتحی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Rozita Fathi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر محمدرضا کردی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mohammad Reza Kordi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sport physiology
دکتر خسرو ابراهیم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Khosrow Ebrahim
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport physiology
ویراستار فارسی
دکتر افشار جعفری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Afshar Jafari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
فاطمه جهانگیری

Fatemeh Jahangiri

ویراستار انگلیسی
حمیدالله حسن لویی
حمیدالله حسن لویی

مدیرداخلی
دکتر افشار جعفری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Afshar Jafari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸