درباره نشریه
ISSN:
2345-2870
eISSN:
2588-6398
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
سردبیر:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
تلفن:
021-88659007
دورنگار:
021-88659007
سایت اختصاصی:
www.iueam.ir
نشانی:
تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید ستاری، نبش کوچه مدیر، پلاک 2، واحد 15
سامانه پیام کوتاه:
30004157
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/08
مدیر مسئول
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohsen Tabatabaee
Assistant Professor
Specialist: Management
سردبیر
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

Mehdi Sadeghi Shahdani

اعضای تحریریه
زهرا افشاری

Zahra Afshari

دکتر جمشید پژویان
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Jamshid Pazhooyan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر مهدی صادقی شاهدانی

Mehdi Sadeghi Shahdani

دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohamad Ebrahim Mohammadpour zarandi
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر داوود دانش جعفری
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Davoud Danesh Jafari
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economic Sciences
دکتر اصغر زارعی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Asghar Zarei
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: International Relations
دکتر جعفر قادری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Jahfar Ghaderi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Urban and regional economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰