درباره نشریه
ISSN:
2345-2870
eISSN:
2588-6398
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
سردبیر:
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
تلفن:
021-88659007
دورنگار:
021-88659007
سایت اختصاصی:
www.iueam.ir
نشانی:
تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید ستاری، نبش کوچه مدیر، پلاک 2، واحد 15
سامانه پیام کوتاه:
30004157
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/02
مدیر مسئول
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohsen Tabatabaee
Assistant Professor
Specialist: Management
سردبیر
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
اعضای تحریریه
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor Science and Resrarch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
استاد تمام اقتصاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد مدلسازی انرژی، مالی و بازار های مالی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Full Professor, Economics
Specialist: Economics
دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Ebrahim Mohammad Pour Zarandi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management
دکتر جعفر قادری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Jahfar Ghaderi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Urban and regional economy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴