درباره نشریه
ISSN:
2251-8509
eISSN:
2538-1520
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول:
دکتر سید علی حسینی
سردبیر:
دکتر علی رحمانی
مدیر اجرایی:
اعظم پاک خصال
ویراستار فارسی:
دکتر نازنین بشیری منش
ویراستار انگلیسی:
الهه ابراهیمی
تلفن:
021-88212578
دورنگار:
021-88212578
سایت اختصاصی:
jera.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دفتر نشریات، ، کدپستی: 1993893973
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/18
مدیر مسئول
دکتر سید علی حسینی
دانشیار حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: بازار سرمایه، حسابداری مالی، حاکمیت شرکتی
Seyed Ali Hosseini
Associate Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Capital Market, Financial Accounting, Corporate Governance
سردبیر
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
اعضای تحریریه
دکتر ذبیح الله رضایی
استاد دانشگاه ممفیس آمریکا
رشته تخصصی: حسابداری
ZabiHollah Rezaee
Professor University of Memphis, USA
Specialist: Accounting
دکتر حسن یزدی فر
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hasan Yazdifar
Professor
Specialist: accounting
دکتر حمید پورجلالی
استاد
رشته تخصصی: حسابداری
Hamid Poorjalali
Professor
Specialist: accounting
دکتر سعید همایون
دانشیار
رشته تخصصی: حسابداری
saeid homayoun
Associate Professor
Specialist: Accounting
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر رضوان حجازی
استاد تمام حسابداریو بانکداری ،حسابداری و حسابرسی ،حسابداری ومدیریت مالی
دانشگاه خاتم
رشته تخصصی: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت ، حسابداری محیط زیست ، حسابداری منابع انسانی و...
Rezvan Hejazi
Full Professor, accounting &banking ,Accounting &auditing ,Accounting &Financial Management
Khatam University
Specialist: HRA, SMA, FA, EMA, SA
دکتر علی رحمانی
استاد حسابداری
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Rahmani
Professor, Accounting
University of Alzahra
Specialist: Accounting, capital market research
دکتر حسین سجادی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Sajadi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting
غلامرضا سلیمانی امیری
دانشیار حسابداری گروه حسابداری دانشکده علوم اجنماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
Gholamreza Soleymani Amiri
Associate Professor, accounting
University of Alzahra
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر بیتا مشایخی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Bita Mashayekhi
Associate Professor, Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management Accounting, Corporate Governance, Internal Auditing, Earnings Quality
ویراستار فارسی
دکتر نازنین بشیری منش

ویراستار انگلیسی
الهه ابراهیمی

مدیر اجرایی
اعظم پاک خصال
دانشجو
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۴