درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس عرب مازار
سردبیر:
دکتر میثم موسایی
تلفن:
021-82883923
دورنگار:
021-82883923
سایت اختصاصی:
www.mieaoi.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
تلفن همراه:
09383083401
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10
مدیر مسئول
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
سردبیر
دکتر میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai

Specialist: Economics, Economics of Development
اعضای تحریریه
دکتر نادر مهرگان
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر فتح الله تاری

Fathollah Tari

دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر مرتضی عزتی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و منطقه ای
Morteza Ezzati
Assistant Professor Institute of Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Development, Iranian Economy, Economics Urban and Regional Economics
دکتر اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر امیرحسین مزینی
دانشیار پژوهشکده اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد
Amir Hosein Mozayeni
Associate Professor Institute of Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Economy
حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، اقتصاد توسعه
Maysam Musai

Specialist: Economics, Economics of Development
دکتر سید عباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Economic jurisprudence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۶