درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس عرب مازار
سردبیر:
دکتر میثم موسایی
تلفن:
021-82883923
دورنگار:
021-82883923
سایت اختصاصی:
www.mieaoi.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد
تلفن همراه:
09383083401
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/04
مدیر مسئول
عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی
Abbas Arabmazar
Associate professor, Faculty of Economics and Political Sciences?, Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
سردبیر
میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی- اقتصاد منابع
Meisam Mousaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Economic Sciences - Resource Economics
هیات تحریریه
نادر مهرگان
استاد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای
Nader Mehregan
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Urban and regional economy
فتح الله تاری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری و مالیه اسلامی، اقتصاد
Fathollah Tari
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic banking and finance
عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی
Abbas Arabmazar
Associate professor, Faculty of Economics and Political Sciences?, Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
مرتضی عزتی
استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد اسلامی اقتصاد شهری و منطقه ای
Morteza Ezzati
Assistant Professor, Institute of Economics, Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Development Iranian Economy Islamic Economics Urban and Regional Economics
اسدالله فرزین وش
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد پولی و اقتصاد بین الملل
Asadollah Farzinvash
Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
Specialist: Monetary economy
دکتر امیرحسین مزینی
امیرحسین مزینی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Amir Hosein Mozayeni
Associate Professor, Tarbiat Modares University
غلامرضا مصباحی مقدم
استاد دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Economic jurisprudence
میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اقتصادی- اقتصاد منابع
Meisam Mousaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Economic Sciences - Resource Economics
سیدعباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Economic jurisprudence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷