درباره نشریه
ISSN:
2151-7162
eISSN:
2322-2417
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه نساجی امروز
مدیر مسئول:
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
سردبیر:
دکتر پرویز نورپناه
تلفن:
021-66906820
دورنگار:
021-66906820
سایت اختصاصی:
www.jtst.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/13
مدیر مسئول
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی - مدیریت نساج
Seyyed Shojaeddin Emami Raouf

Amirkabir University of Technology
Specialist: Textile Engineering - Textile Management
سردبیر
دکتر پرویز نورپناه
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Parviz Nour Panah
Associate Professor
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
اعضای تحریریه
دکتر سعید آجلی
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
Saied Ajeli
Associate Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Textile Textile Engineering
دکتر شهرام ارباب
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- شیمی نساجی
Shahram Arbab
Assistant Professor
University of Guilan
Specialist: Textile Engineering - Textile Chemistry
دکتر محمدعلی توانایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Mohammad Ali Tavanaie
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
دکتر علیرضا تهرانی بقا
استادیار موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
رشته تخصصی: مهندسی نساجی - شیمی نساجی
Ali Reza Tehrani Bagha
Assistant Professor of Color and Coating Science and Technology
Specialist: Textile Engineering - Textile Chemistry
دکتر داریوش سمنانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
Darioush Semnani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Textile Textile Engineering
دکتر مهدی صفی
استادیار موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
رشته تخصصی: مهندسی نساجی-شیمی نساجی
Mehdi Safi
Assistant Professor Color and Coating Science and Technology
Specialist: Textile-Textile Chemistry
دکتر پرویز نورپناه
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Parviz Nour Panah
Associate Professor
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار واحد قائم شهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- شیمی نساجی
Peyman Vali Poor
Associate Professor Ghaemshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Textile Engineering- Textile Chemistry
دکتر محسن هادی زاده
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
Mohsen Hadi Zadeh
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Textile Textile Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱