درباره نشریه
ISSN:
2151-7162
eISSN:
2322-2417
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه نساجی امروز
مدیر مسئول:
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
سردبیر:
دکتر علی شمس ناتری
جانشین سردبیر:
دکتر پیمان ولی پور
ویراستار فارسی:
ابوالفضل محمودی گوری
تلفن:
021-66906820
دورنگار:
021-66906820
سایت اختصاصی:
www.jtst.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/01
مدیر مسئول
مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی نساجی - مدیریت نساج
Seyyed Shojaeddin Emami Raouf

Amirkabir University of Technology
Specialist: Textile Engineering - Textile Management
سردبیر
دکتر علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor Technical School of Educational Complex
University of Guilan
Specialist: textile engineering
جانشین سردبیر
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار واحد قائم شهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- شیمی نساجی
Peyman Vali Poor
Associate Professor Ghaemshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Textile Engineering- Textile Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر مسعود لطیفی
استاد تمام تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Masoud Latifi
Full Professor, Textile Engineering
Amirkabir University of Technology
حسین توانایی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Hosein Tavanaie

Isfahan University of Technology
سعید شیخ زاده

دکتر ابوسعید رشیدی

دکتر مجید منتظر
استاد تمام TEXTILE
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Majid Montazer
Full Professor, TEXTILE
Amirkabir University of Technology
دکتر علی شمس ناتری
استاد دانشکده فنی مجتمع آموزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی
Ali Shams Nateri
Professor Technical School of Educational Complex
University of Guilan
Specialist: textile engineering
علی اصغر علمداریزدی

دانشگاه یزد
Ali Asghar Alam Dar Yazdi

University of Yazd
دکتر محمدعلی توانایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Mohammad Ali Tavanaie
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
دکتر علیرضا تهرانی بقا
استادیار موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
رشته تخصصی: مهندسی نساجی - شیمی نساجی
Ali Reza Tehrani Bagha
Assistant Professor of Color and Coating Science and Technology
Specialist: Textile Engineering - Textile Chemistry
دکتر داریوش سمنانی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
Darioush Semnani
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Textile Textile Engineering
دکتر پرویز نورپناه
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- علوم و مهندسی الیاف
Parviz Nour Panah
Associate Professor
Specialist: Textile Engineering - Fiber Science and Engineering
دکتر پیمان ولی پور
دانشیار واحد قائم شهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی نساجی- شیمی نساجی
Peyman Vali Poor
Associate Professor Ghaemshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Textile Engineering- Textile Chemistry
ویراستار فارسی
ابوالفضل محمودی گوری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹