درباره نشریه
ISSN:
2322-3634
eISSN:
2588-4298
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر امین بهزادمهر
سردبیر:
دکتر امین بهزادمهر
تلفن:
054-33452338
سایت اختصاصی:
tpnms.usb.ac.ir
صندوق پستی:
161-98164
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/30
مدیر مسئول
امین بهزادمهر
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
Amin Behzadmehr
Professor, Mechanical Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Thermo-Fluid
سردبیر
امین بهزادمهر
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
Amin Behzadmehr
Professor, Mechanical Engineering Department, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Thermo-Fluid
هیات تحریریه
دکتر مهدی اشجعی
مهدی اشجعی
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک - تبدیل انرژی
Mahdi Ashjaee
Professor, Mechanical Engineering Department, University of Tehran
Specialist: Mechanics - Energy conversion
محمدحسن ایکانی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor of Scientific Research Organization of Iran, Iranian Research Organization for Science and Technology,
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor,
Specialist: Chemical Engineerin
Oronzio Manca
استاد
Oronzio Manca
Professor,
Specialist: Thermo-Fluid
دکتر سیدحسین منصوری
سیدحسین منصوری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Seyed Hossein Mansouri
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Thermo-Fluid
Cong Tam Nguyen
استاد
Cong Tam Nguyen
Professor,
Specialist: Thermo-Fluid
دکتر علی اکبر رنجبر
علی اکبر رنجبر
استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Ali Akbar Ranjbar
Professor, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: thermo-Fluid
عبدالرضا صمیمی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
فرهاد شهرکی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی،جداسازی
Farhad Shahraki
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Chemical Engineering, Isolation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳