درباره نشریه
ISSN:
2322-2409
eISSN:
2538-6123
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر رضا حسینی
سردبیر:
دکتر جلیل حاجی زاده
تلفن:
013-33690817
سایت اختصاصی:
iprj.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 5 جاده رشت تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی دانشکده، ، کدپستی: 4188958643
صندوق پستی:
1314-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/30
مدیر مسئول
دکتر رضا حسینی
دانشیار علوم کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: حشره شناسی
Reza Hosseini
Professor Plant Protection
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر جلیل حاجی زاده
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Jalil Hajizadeh
Professor, Plant Protection
University of Guilan
Specialist: Entomology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا بندانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی، کشاورزی، فیزیولوژی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات
Alireza Bandani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Entomology, Agriculture, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology of Insects
دکتر جلیل حاجی زاده
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Jalil Hajizadeh
Professor, Plant Protection
University of Guilan
Specialist: Entomology
دکتر رضا حسینی
دانشیار علوم کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: حشره شناسی
Reza Hosseini
Professor Plant Protection
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر سراج
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حشره شناسی
Ali Asghar Seraj
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Entomology
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۴