درباره نشریه
ISSN:
2228-6160
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سعادت
سردبیر:
دکتر یعقوبی
تلفن:
021-36474614
دورنگار:
021-36474614
سایت اختصاصی:
www.editorialmanager.com/istc/default.aspx
نشانی:
تهران، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی، مجله علوم و تکنولوژی ایران، ، کدپستی: 7134851154
تاریخ به‌روزآوری: 1395/02/29
مدیر مسئول
دکتر سعادت
سعادت
سردبیر
دکتر یعقوبی
یعقوبی
هیات تحریریه
دکتر باهیا
باهیا
دکتر محسن غفاری
محسن غفاری
Mohsen Ghaffari
K. N. Toosi University of Technology
دکتر قهرمانی
قهرمانی
دکتر حبیب آگهی
حبیب آگهی
دکتر هاتف
هاتف
دکتر خلیلی
خلیلی
دکتر ماهری
ماهری
دکتر رخشنده رو
رخشنده رو
دکتر سیبل
سیبل
دکتر سروشیان
سروشیان
دکتر طالب بیدختی
طالب بیدختی
دکتر تهرانی زاده حقیقی فر
تهرانی زاده حقیقی فر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵