درباره نشریه
ISSN:
2228-6160
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سعادت
سردبیر:
دکتر یعقوبی
تلفن:
021-36474614
دورنگار:
021-36474614
سایت اختصاصی:
www.editorialmanager.com/istc/default.aspx
نشانی:
تهران، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، کتابخانه خوارزمی، مجله علوم و تکنولوژی ایران، ، کدپستی: 7134851154
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/19
مدیر مسئول
دکتر سعادت
دکتر سعادت

سردبیر
دکتر یعقوبی
دکتر یعقوبی

اعضای تحریریه
دکتر باهیا
دکتر باهیا

دکتر محسن غفاری
استادیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mohsen Ghaffari
Assistant Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر قهرمانی
دکتر قهرمانی

دکتر حبیب آگهی

دکتر هاتف
دکتر هاتف

دکتر خلیلی
دکتر خلیلی

دکتر ماهری
دکتر ماهری

دکتر رخشنده رو
دکتر رخشنده رو

دکتر سیبل
دکتر سیبل

دکتر سروشیان
دکتر سروشیان

دکتر طالب بیدختی
دکتر طالب بیدختی

دکتر تهرانی زاده حقیقی فر
دکتر تهرانی زاده حقیقی فر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵