درباره نشریه
ISSN:
2322-4347
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
یعقوب قانع قره باغ
سردبیر:
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
جانشین سردبیر:
دکتر عبدالرسول میرقدری
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
ویراستار فارسی:
مهندس سعید زردار
تلفن:
021-74189193
دورنگار:
021-74189193
سایت اختصاصی:
ecdj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، موقعیت امام صادق (ع) ، ساختمان باقرالعلوم (ع) ، دایره نشریات، دفتر مجله پدافند الکترونیکی و سایبری
سامانه پیام کوتاه:
660009949
صندوق پستی:
187-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/16
مدیر مسئول
یعقوب قانع قره باغ

سردبیر
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
جانشین سردبیر
دکتر عبدالرسول میرقدری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasoul Mirghadri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
اعضای تحریریه
دکتر محمد عبداللهی ازگمی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Abdololahi Azgomi
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: ر
دکتر نصور باقری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Nasoor Bagheri

Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
دکتر محمد خلج امیرحسینی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات میدان
Mohammad khalaj Amir Hosseini
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Field contacts
دکتر محمد سلیمانی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad .Soliymani
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر کمال محامدپور
استاد تمام گروه مخابرات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
Kamal Mohamedpour
Full Professor, Electrical Engineering Faculty
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
دکتر عبدالرسول میرقدری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasoul Mirghadri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
دکتر علی ناصری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر، فیزیک
Ali Naseri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: کامپيوتر, Physics
دکتر محمدمهدی نایبی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mahdi Nayebi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Telecommunications
ویراستار فارسی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
مدیر اجرایی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۸