درباره نشریه
ISSN:
2322-4347
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا امین
سردبیر:
دکتر عبدالرسول میرقدری
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
تلفن:
021-74189193
دورنگار:
021-74189193
سایت اختصاصی:
ecdj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، موقعیت امام صادق (ع) ، ساختمان باقرالعلوم (ع) ، دایره نشریات، دفتر مجله پدافند الکترونیکی و سایبری
سامانه پیام کوتاه:
660009949
صندوق پستی:
187-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/07
مدیر مسئول
احمدرضا امین
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: الکترونیک
Ahmad Reza Amin
Assistant Professor, Imam Hossein University
Specialist: Electronic
سردبیر
عبدالرسول میرقدری
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasol Mirghadri
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
هیات تحریریه
محمد عبداللهی ازگمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Abdololahi Azgomi
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: ر
سیدمحمدسجاد صدوق
دانشگاه شهید بهشتی
Seyyed Mohammad Sajjad Sadogh
Shahid Beheshti University
نصور باقری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Nasoor Bagheri
Shahid Rajaee Teacher Training University
رضا حق مرام
دانشگاه امام حسین (ع)
Reza Hagh Maram
Imam Hossein University
احمدرضا امین
استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: الکترونیک
Ahmad Reza Amin
Assistant Professor, Imam Hossein University
Specialist: Electronic
محمد سلیمانی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad .Soliymani
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications
عباس شولایی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ماشین های الکتریکی و درایوها - الکترونیک قدرت
Abbas Shoulaie
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Machines and Drive - Power Electronic
کمال محامدپور
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق-مخابرات سیستم
kamal Mahamedpour
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering-Telecommunication System
عبدالرسول میرقدری
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasol Mirghadri
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
علی ناصری
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: کامپیوتر، فیزیک
Ali Naseri
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: کامپيوتر, Physics
محمدمهدی نایبی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mahdi Nayebi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Telecommunications
ویراستارفارسی
سعید زردار
دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar
Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
مدیر اجرایی
سعید زردار
دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar
Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸