درباره نشریه
ISSN:
2251-807x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن علمی بهداشت کار ایران)
مدیر مسئول:
پروین نصیری
سردبیر:
دکتر فریده گل بابایی
مدیر اجرایی:
لیلا امیدی
تلفن:
021-88992664
دورنگار:
021-88992664
سایت اختصاصی:
jhsw.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه بهداشت حرفه ای، دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران
صندوق پستی:
119-13155
تلفن همراه:
09375520065
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/13
مدیر مسئول
پروین نصیری
استاد
رشته تخصصی: فیزیک، بهداشت حرفه ای، HSE
Parvin Nassiri

سردبیر
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
اعضای تحریریه
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج علیمحمدی

دکتر ایمان دیانت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Occupational Health/Ergonomics
Iman Dianat
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي / ارگونومي
دکتر منصور شمسی پور

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mansour Shamsi Poor

Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابوالفضل قهرمانی
دکتر ابوالفضل قهرمانی

حبیب الله دهقان

Habibollah Dehghan

دکتر محمود حیدری
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmood Heidari
School of Health
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر فرهنگ اکبرخان زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhang Akbar Khanzadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor School of Public Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمد عبدلی ارمکی

مدیر اجرایی
لیلا امیدی

رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Leila Omidi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۳