درباره نشریه
ISSN:
2251-807x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی بهداشت کار ایران
مدیر مسئول:
دکتر پروین نصیری
سردبیر:
دکتر فریده گل بابایی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدابوالفضل ذاکریان
تلفن:
021-88992664
دورنگار:
021-88992664
سایت اختصاصی:
jhsw.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه بهداشت حرفه ای، دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران
صندوق پستی:
119-13155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
سردبیر
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
هیات تحریریه
دکتر نجم الدین مشکاتی
دکتر نجم الدین مشکاتی
دکتر فرهنگ اکبرخان زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhang Akbar Khanzadeh
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر حسین کاکویی
دکتر محمدجواد جعفری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر علی صفری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
A. Safari
Qazvin University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor, School of Public Health and Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر صادق حضرتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر معصومه احمدی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی
Masoomeh Ahmadi Zadeh
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
مهندس غلامحسین حلوانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Gholam Hosein Halvani
Assistant Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
پروفسور ایرج محبی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: طب کار
Iraj Mohebbi
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر محمود محمدیان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر عادل مظلومی
استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
A. Mazlomi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
دکتر سیدابوالفضل ذاکریان
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
seyed Abolfazl Zakerian
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational health
دکتر احمد نیک پی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: هداشت حرفه ای
Ahmad Nikpey
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر محمد عبدلی ارمکی
ویراستارفارسی
مهندس پگاه امیردیوانی
کارشناسی ارشد
Pegah Amirdivani
Masters,
مدیر اجرایی
دکتر سیدابوالفضل ذاکریان
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
seyed Abolfazl Zakerian
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲