درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایمنی زیستی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد قره یاضی
سردبیر:
دکتر بهزاد قره یاضی
تلفن:
021-44787431
دورنگار:
021-44787431
سایت اختصاصی:
www.journalofbiosafety.ir
تلفن همراه:
09122191787
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/05
مدیر مسئول
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
سردبیر
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر کسری اصفهانی
استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Kasra Esfahani
Assistant Professor National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
دکتر فضل الله افراز
دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژا
Fazlollah Afraz
Associate Professor, National Institute of Animal Science Research Department of Genetic Research and Breeding
دکتر منصور امیدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات
Mansour Omidi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر اسکندر امیدی نیا
دانشیار
انستیتو پاستور ایران
Eskandar Omidinia
Associate Professor
Pasteur Institute of Iran
دکتر مسعود توحیدفر
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم و زیست فناوری گیاهی
Masoud Tohidfar
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Plant Science and Biotechnology
دکتر محمود تولایی
استاد مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Tavallaie
Professor, Human Genetic Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر حبشی
استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
Ali Akbar Habashi
Assistant Professor Institute of Agricultural Biotechnology
دکتر نیراعظم خوش خلق سیما
استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ملکولی گیاهی
Nayyer Azam Khoshkholghsima
Assistant Professor, Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: Plant Molecular Physiology
دکتر حسن رهنما
استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
Hasan Rahnama
Assistant Professor Institute of Agricultural Biotechnology
دکتر عباس عالم زاده
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی ژنتیک گیاهی، بیوتکنولوژی مولکولی، به نژادی گیاهی
Abbas Alamzadeh
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: plent genetic engineering, molecular biotechnology, plant breeding
دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی
دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات_ژنتیک (بیوتکنولوژی)
Mehran Enayati Shariatpanahi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: Plant Breeding_Genetics (Biotechnology)
دکتر بهزاد قره یاضی
دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Behzad Ghareyazi
Associate Professor Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: biotechnology
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
استاد تمام ژنتیک و به نژادی، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژنتیک و به نژادی گیاهی
Seyed Abolghasem Mohammadi
Full Professor, Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر بابک ناخدا
استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
Babak Nakhoda
Assistant Professor Institute of Agricultural Biotechnology
مهندس فهیم دخت مختاری
مربی پژوهشگاه استاندارد
Fahim Dokht Mokhtari
Instructor
دکتر محمدعلی ملبوبی
استاد انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Mohammad Ali Malboubi
Professor of the National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular genetics
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱