درباره نشریه
eISSN:
2783-2430
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی ایمانیه
سردبیر:
دکتر عباس رضاییان راد
معاون سردبیر:
دکتر سید وحید حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر سیده فاطمه انجوی امیری
سایت اختصاصی:
colorectalresearch.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، مرکز تحقیقات کولورکتال، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن همراه:
09172527094
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
سردبیر
دکتر عباس رضاییان راد
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Abbas Rezaeianzadeh
Professor Department of Epidemiology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology, Epidemiology
معاون سردبیر
دکتر سید وحید حسینی
استاد گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Seyed Vahid Hoseini
Professor Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Surgery, Colorectal Surgery
اعضای تحریریه
دکتر سیده فاطمه انجوی امیری
مرکز تحقیقات Colorectal
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Seyedeh Fatemeh Enjavi Amiri
Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biology
دکتر لیلا قهرمانی
گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Leila Ghahramani
Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
University of Shirazu
Specialist: Colorectal Surgery
دکتر سید محمدکاظم تدین
گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Seyed Mohammad Kazaem Tadayon
Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Colorectal surgery
دکتر علیمحمد بنان زاده
استادیار گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Alimohammad Bananzadeh
Assistant Professor Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Colorectal surgery
دکتر احمد ایزدپناه
گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Ahmad Izadpanah
Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Colorectal surgery
دکتر علیرضا صفرپور
مرکز تحقیقات گاسترونتروپاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Reza Safarpour
Gasteroentrohepatology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gasteroentrohepatology
مدیر اجرایی
دکتر سیده فاطمه انجوی امیری
مرکز تحقیقات Colorectal
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زیست شناسی
Seyedeh Fatemeh Enjavi Amiri
Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۱