درباره نشریه
eISSN:
2322-5769
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان امام خمینی مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن امامی رضوی
سردبیر:
دکتر زاهد حسین خان
سردبیر:
دکتر مجید سمیعی
مدیر اجرایی:
دکتر عباس نوروزی جاویدان
تلفن:
021-66438635
دورنگار:
021-66438635
صندوق پستی:
14-19733141
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/archives-of-neuroscience
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/15
مدیر مسئول
دکتر سید حسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor Imam Khomeini Hospital Complex
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر زاهد حسین خان
دکتر زاهد حسین خان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه
Zahid Hussain Khan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthetist and specialist specialist
دکتر مجید سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Madjid Samii
Professor Hannover, Germany
Specialist: Neurosurgery
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علی موافق
دکتر علی موافق

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Movafegh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر امیر سمیعی
دکتر امیر سمیعی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Amir Samii
Professor INI-Hannover Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
Specialist: Neurosurgery
دکتر آرش هروآبادی
دکتر آرش هروآبادی

Arash Hero Abadi

دکتر بابک ارجمند
دانشیار پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی، تخصص بالینی بیماری های داخلی
Babak Arjmand
Associate Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Cell Therapy and Regenerative Medicine Res Cntr
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cell Sciences, Internal Medicine
دکتر عباس امیرجمشیدی
دکتر عباس امیرجمشیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر بابک کاتب

Babak Kateb

David Hawkes
David Hawkes

Francesco Raudino
Francesco Raudino

دکتر جعفر آی
دانشیار دانشکده فناوری های پیشرفته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم تشریح
Jafar Ay
Associate Professor School of Advanced Technologies in Medicine
Tehran University of Medical Sciences
James Guest
James Guest

دکتر مجید غفارپور
استاد نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Majid Ghaffar Pour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی زینالی زاده

Mahdi Zeinali zadeh

دکتر مریم نوروزیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
Michael A Persinger
Michael A Persinger

دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
دکتر محمودرضا حاجی قاسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mahmoud Reza Haji Ghasem

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر مژده قبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojdeh Ghabaei

Tehran University of Medical Sciences
Narayana Manjunatha
Narayana Manjunatha

Russell J. Andrews
Russell J. Andrews

دکتر سید محمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سید امیرحسین جوادی

Seyyed Amir Hossein Javadi

دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Thiago Guimaraes
Thiago Guimaraes

Tohru Nitta
Tohru Nitta

Victor Kazant Sev
Victor Kazant Sev

دکتر زهرا خزایی پور
دکتر زهرا خزایی پور

Zahra Khazaei Pour

مدیر اجرایی
دکتر عباس نوروزی جاویدان

Abbas Norouzi Javidan

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۵