درباره نشریه
ISSN:
2322-2174
eISSN:
2322-2166
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت فرهنگی و دانشجویی، مرکز مدیریت شبکه)
مدیر مسئول:
دکتر عباس شیراوژن
سردبیر:
دکتر محمدحسین صادقیان
تلفن:
021-81455645
نشانی:
تهران، شهرک غرب، ایوانک شرق، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بلوک آ، طبقه 4 ، مرکز قرآن و عترت
سایت اختصاصی:
www.islamiilife.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/09
مدیر مسئول
دکتر عباس شیراوژن
دکتر عباس شیراوژن

سردبیر
دکتر محمدحسین صادقیان
دکتر محمدحسین صادقیان

Sadeghian Mohammad Hosein

اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین نیکنام
دکتر محمدحسین نیکنام

Mohammad Hosein Niknam

دکتر مریم بختیاری
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا
Maryam Bakhtiari
.Ph.D, Persian Language and Literature
University of Alzahra
دکتر محمدحسین صادقیان
دکتر محمدحسین صادقیان

Sadeghian Mohammad Hosein

دکتر سیامک طهماسبی
استادیار رشد و پرورش کودکان
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Siyamak Tahmasebi
Assistant Professor, preschool education
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر مونا زینالو
دکتر مونا زینالو

دکتر محمود مطهری نیا

Mahmood Motaharinia

دکتر سعید ناطقی
دکتر سعید ناطقی

دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر امین ترابی پور

جواد باقری
جواد باقری

دکتر محمود خدادوست
دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب سنتی
Mahmood Khodadoost
Assistant Professor Traditional Medicine, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر مصطفی قانعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Mostafa Ghanei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pulmunologist
محمدحسین آیتی
محمدحسین آیتی
هیت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hossein Ayati

Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱۲