درباره نشریه
ISSN:
2228-5881
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسین بابایی
سردبیر:
دکتر هادی ولی زاده
تلفن:
041-33372258
041-33392649
دورنگار:
041-33372258
041-33392649
سایت اختصاصی:
apb.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
صندوق پستی:
51664-14766
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/12
مدیر مسئول
دکتر حسین بابایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروسازی
Hossein Babaei
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
سردبیر
دکتر هادی ولی زاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: صنعت داروسازی
Hadi Valizadeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
اعضای تحریریه
Raimar Loebenberg
Professor
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر محمد برزگرجلالی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Barzegar Jalali
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Gabriele Caviglioli

دکتر حمید امیدیان
دانشیار
رشته تخصصی: علوم دارویی
Hamid Omidian
Associate Professor
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر حسنیه تاجرزاده
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosnieh TajerZadeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علیرضا محجل نایبی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: داروشناسی
Ali Reza Mohajjel Nayebi
Professor v
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدسعید حجازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Saeed Hejazi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
Gabriel Hancu
Associate Professor
دکتر محبوب نعمتی
دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahboob Nemati
Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مهرداد حمیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor Faculty of Pharmacy
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر حامد همیشه کار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: صنعت داروسازی
Hamed Hamishehkar
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
Khaled Nabih Zaki Rashed

Specialist: Pharmacognosy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۸