درباره نشریه
ISSN:
2228-5881
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسین بابایی
سردبیر:
دکتر هادی ولی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر سمیه حلاج نژادی
تلفن:
041-33372258
041-33392649
دورنگار:
041-33372258
041-33392649
سایت اختصاصی:
apb.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
صندوق پستی:
51664-14766
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر حسین بابایی
حسین بابایی
سردبیر
هادی ولی زاده
استاد دانشکده داروسازی
Hadi Valizadeh
Professor of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy,
هیات تحریریه
دکتر رایمار لوئبنبرگ
رایمار لوئبنبرگ
محمد برزگر جلالی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Barzegar Jalali
School of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
پروفسور گابریل کاویگلیولی
گابریل کاویگلیولی
دکتر حمید امیدیان
حمید امیدیان
دکتر حسنیه تاجرزاده
حسنیه تاجرزاده
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosnieh Tajer Zadeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
علی نخودچی
استاد ارشد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو
Ali Nokhod Chi
Senior Lecturer, Medway Faculty of Pharmacy,
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics
یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor, College of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علیرضا مهجل نایبی
علیرضا مهجل نایبی
دکتر محمدسعید حجازی
محمدسعید حجازی
دکتر گابریل هنچو
گابریل هنچو
دکتر محبوب نعمتی
محبوب نعمتی
مهرداد حمیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: داروسازی
Mehrdad Hamidi
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotics
دکتر حامد همیشه کار
حامد همیشه کار
دکتر خالدنبیح ذکی راشد
خالدنبیح ذکی راشد
دکتر رحمان سارکر
رحمان سارکر
مدیر اجرایی
دکتر سمیه حلاج نژادی
سمیه حلاج نژادی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۷