درباره نشریه
ISSN:
2322-1895
eISSN:
2345-4334
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر زهرا کیاسالاری
سردبیر:
دکتر محسن خلیلی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم قاسم پور
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد روغنی
تلفن:
021-66419568
دورنگار:
021-66419568
سایت اختصاصی:
jbcp.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگرشمالی، بین خیابان فرصت و نصرت، پلاک 1471، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد، طبقه سوم، مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دفتر مجله
صندوق پستی:
564-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/25
مدیر مسئول
دکتر زهرا کیاسالاری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Zahra Kia Salari
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
سردبیر
دکتر محسن خلیلی
دکتر محسن خلیلی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Khalili
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
اعضای تحریریه
سیمین محسنی
سیمین محسنی

Simin Mohseni

دکتر توراندخت بلوچ نژادمجرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Touran Dokht Baluchnejad Mojarad
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهدیه فقیهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahdiye Faghihi

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سهراب حاجی زاده

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Sohrab Haji Zadeh

Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
استاد بیمارستان مصطفی خمینی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Mohammad Reza Jalali Nadoushan
Professor Mostafa Khomeini Hospital
Shahed University
Specialist: Pathology
دکتر منیژه کرمی
دانشکده علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Manijeh Karami
Faculty of Basic Sciences
Shahed University
Specialist: Biology
دکتر محسن خلیلی
دکتر محسن خلیلی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohsen Khalili
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر زهرا کیاسالاری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Zahra Kia Salari
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyyed Javad Mirnajafizadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر محمدرضا پالیزوان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Reza Palizvan
Professor
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر هدایت صحرایی
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hedayat Sahraei
Professor Neuroscience Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر وحید شیبانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Vahid Sheybani

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مدیر اجرایی
دکتر مریم قاسم پور
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Qasempour
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰