درباره نشریه
ISSN:
2345-3869
eISSN:
2383-1316
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند (گروه پژوهشی زعفران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی بهدانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی بهدانی
دبیراجرایی:
دکتر یوسف رمضانی
ویراستار فارسی:
دکتر سرور خرم دل
تلفن:
056-32254041-8
دورنگار:
056-32254041-8
سایت اختصاصی:
jsr.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده بیرجند - کرمان، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، دفتر نشریه
صندوق پستی:
331-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/04
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
سردبیر
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
اعضای تحریریه
دکتر عباس خاشعی سیوکی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: علوم مهندسی آبیاری و زهکشی
Abbas Khashei Siuki
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering Sciences
دکتر سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
دکتر سید وحید اسلامی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
دکتر سیده زهرا بطحایی
استاد گروه بیوشیمی بالینی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، پروتئومیکس، بیوانفورماتیک
Zahra Bathaie
Professor, Clinical Biochemistry
Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, MOlecular Biology, Proteomics, Bioinformatics
مجید جامی الاحمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi
Professor, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
دکتر اصغر زربان
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای قلبی و عروقی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: بیوشیمی
Asghar Zarban
Associate Professor Cardiovascular Diseases Research Center
University of Birjand
Specialist: biochemistry
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سهراب محمودی
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و عضو گروه پژوهشی گیاه و تنشهای محیطی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sohrab Mahmoodi
Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
ویراستار فارسی
دکتر سرور خرم دل
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی
Surur Khorramdel
Assistant Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agroecology
دبیراجرایی
دکتر یوسف رمضانی

Yousef Ramezani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴