درباره نشریه
ISSN:
2383-2592
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر علی اصغر معصومی
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-81032211
سایت اختصاصی:
plant.ijbio.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/20
مدیر مسئول
حسن ابراهیم زاده
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
هیات تحریریه
دکتر محسن شریفی
محسن شریفی
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mohsen Sharifi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physiology
حمزه امیری
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamzeh Amiri
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Physiology
طیبه رجبیان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Tayebeh Radjabian
Shahed University
Specialist: Physiology
ناصر عباس پور
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Naser Abbaspour
University of Urmia
Specialist: Physiology
مرتضی عطری
رشته تخصصی: اکولوژی
Morteza Atri
Bu-Ali Sina University
Specialist: ecology
فریبا محسن زاده
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Fariba Mohsenzadeh
Bu-Ali Sina University
Specialist: Natural resources
دکتر سعیده سادات میرزاده واقفی
سعیده سادات میرزاده واقفی
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi
Specialist: Biosystematics
دکتر علیرضا نقی نژاد
علیرضا نقی نژاد
رشته تخصصی: اکولوژی
Ali Reza Naghinejad
University of Mazandaran
Specialist: ecology
میترا نوری
رشته تخصصی: زیست شناسی، تحقیقات تنوع زیستی، فیزیولوژی و بیوسیستماتیک
Mitra Noori
University of Arak
Specialist: Biology, Biodiversity research, Physiology and Biosystematics
دکتر مظفر شریفی
مظفر شریفی
نادر چاپارزاده
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
N. Chaparzadeh
Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Plant Physiology
دکتر منصور افشارمحمدیان
منصور افشارمحمدیان
دانشیار afshar@guilan.ac.ir
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mansour Afsharmohammadian
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Plant ecophysiology
عبدالکریم چهرگانی راد
استاد
رشته تخصصی: تکوین گیاهی
Abol Karim Chehrehgani Raad
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Developmental Biology
فرخنده رضانژاد
دانشیار
رشته تخصصی: علوم گیاهی
Farkhondeh Rezanejad
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant Sciences
شاهین زارع مبارکه
استاد پردیس علوم
رشته تخصصی: تاکسونومی گیاهی
Shahin Zarre Mobarakeh
Professor, Campus Science, University of Tehran
Specialist: Herbal Taxonomy
هما رجائی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Homa Rajaei
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Biosystematics
خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
حمید اجتهادی
استاد
Hamid Ejtehadi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
جواد قرشی الحسینی
استاد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Ghorashial hosseini
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic
محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor, University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی
رشته تخصصی: فیلوژنی ملکولی
Shah Rokh Kazempour Osaloo
Professor, Department of Plant Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular phylogeny
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۴