درباره نشریه
ISSN:
2383-2592
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ابراهیم زاده
سردبیر:
دکتر علی اصغر معصومی
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-81032211
سایت اختصاصی:
plant.ijbio.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/20
مدیر مسئول
دکتر حسن ابراهیم زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Hasan Ebrahimzadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Physiology
سردبیر
دکتر علی اصغر معصومی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی، زیست شناسی، تاکسونومی گیاهی
Ali Asghar Masoumi
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Plant Systematic, Biology, Plant Taxonomy
اعضای تحریریه
دکتر محسن شریفی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Mohsen Sharifi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant physiology
دکتر حمزه امیری
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamzeh Amiri
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: Physiology
دکتر طیبه رجبیان

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Tayebeh Radjabian

Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر ناصر عباس پور

دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Naser Abbaspour

University of Urmia
Specialist: Physiology
دکتر مرتضی عطری

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: اکولوژی
Morteza Atri

Bu-Ali Sina University
Specialist: ecology
دکتر فریبا محسن زاده

دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Fariba Mohsenzadeh

Bu-Ali Sina University
Specialist: Natural resources
سعیده سادات میرزاده واقفی

Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi

دکتر علیرضا نقی نژاد
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: اکولوژی، زیست شناسی گیاهی
Ali Reza Naghinejad
Professor Faculty of Basic Sciences
University of Mazandaran
Specialist: ecology, Plant Biology
دکتر میترا نوری
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زیست شناسی، تحقیقات تنوع زیستی، فیزیولوژی و بیوسیستماتیک
Mitra Noori

University of Arak
Specialist: Biology, Biodiversity research, Physiology and Biosystematics
دکتر مظفر شریفی

دکتر نادر چاپارزاده
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
N. Chaparzadeh
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Plant Physiology
دکتر منصور افشارمحمدیان
دانشیار afshar@guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mansour Afshar Mohammadian
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Plant ecophysiology
دکتر عبدالکریم چهرگانی راد
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: تکوین گیاهی
Abol Karim Chehrehgani Raad
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Developmental Biology
فرخنده رضانژاد

Farkhondeh Rezanejad

دکتر شاهین زارع مبارکه
استاد پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاکسونومی گیاهی
Shahin Zarre Mobarakeh
Professor Campus Science
University of Tehran
Specialist: Herbal Taxonomy
دکتر هما رجایی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Homa Rajaei
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Biosystematics
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
دکتر حمید اجتهادی
عضو هیات علمی - استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Hamid Ejtehadi

Specialist: Biological Sciences
دکتر جواد قرشی الحسینی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک
Ghorashial hosseini
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic
دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Mohammad Reza Rahiminejad Ranjbar
Professor
University of Isfahan
Specialist: Taxonomy and biosystematics
دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو
استاد گروه علوم گیاهی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیلوژنی ملکولی
Shah Rokh Kazempour Osaloo
Professor Department of Plant Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular phylogeny
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۰