درباره نشریه
ISSN:
2423-6667
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
مدیر مسئول:
محمدباقر اثنی عشری
سردبیر:
آرش برهمند
روابط عمومی:
شادی جمشیدی
تلفن:
021-42824000
021-88867001
021-88867002
021-88867003
دورنگار:
021-42824000
021-88867001
021-88867002
021-88867003
سایت اختصاصی:
www.peivast.com
نشانی:
تهران، کریمخان زند، خیابان عضدی جنوبی (آبان) ، بن بست واعظی، پلاک 4، واحد 4
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09199990454
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹۵