درباره نشریه
ISSN:
2322-5939
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر حق دوست
سردبیر:
دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
تلفن:
034-31325400
دورنگار:
034-31325400
سایت اختصاصی:
www.ijhpm.com
نشانی:
کرمان، ابتدای هفت باغ علوی، پردیزه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ، کدپستی: 7619813159
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/01
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
سردبیر
دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سیاست و مدیریت سلامت
Akram Khayat Zadeh Mahani
Research Centre for Health Services Management
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy and Management
اعضای تحریریه
Viroj Tangcharoensathien
Professor Ministry of Public Health Nonthaburi, Thailand
Specialist: Universal Health Coverage; Human Resources for Health
دکتر محمد حاجی زاده

رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Mohammad Haji Zadeh
School of Health Administration Dalhousie University Halifax, NS, Canada
Specialist: Health Economics
H.Elizabet Bradley
Professor
Specialist: Health Leadership; Human Resources for Health
Gill Harvey
Professor
Specialist: Health Management
Jo Rycroft Malone
Professor
Specialist: Implementation Research & Knowledge Translation
دکتر آیدین آرین خصال
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Aydin Aryan Khesal
School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Marianna Fotaki
Professor Warwick Business School The University of Warwick Coventry, UK
Specialist: Health Policy; Organisation Theory and Ethics
Russell Mannion
Professor Health Services Management Centre University of Birmingham, UK
Specialist: Health Systems and Social Policy
Naoki Ikegam
Professor Department of Health Policy and Management Keio University School of Medicine, Japan
Specialist: Health Insurance and Health Systems
Ruairi Brugha
Professor Head of Division of Population Health Sciences Department of Epidemiology and Public Health Medicine Royal College of Surgeons, Ireland
Specialist: Health Policy Analysis and Epidemiology
Victor G.Rodwin
Professor
Specialist: Comparative Analysis of Health Systems
دکتر امیرحسین تاکیان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سیاست بهداشتی
Amir Hossein Takian
School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
Ilona Kickbusch
Professor Global Health Programme, Graduate Institute for International and Development Studies, Geneva, Switzerland
Specialist: Global Health Governance; Health Promotion
Agnes Binagwaho
Professor University of Global Health Equity, Rwanda
Martin McKee
Professor European Centre on Health of Societies in Transition, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK
Specialist: Health System Performance; Health Policy; Health Determinants
Ronald Labonte
Professor School of Epidemiology, Public Health and Preventive Medicine, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada
Specialist: Globalization and Health Equity
Lawrence O.Gostin
Professor O'Neill Institute for National and Global Health Law Georgetown University Law Center, Washington, DC, USA
Specialist: Global Health Law
Viroj Tangcharoensathien
Professor Ministry of Public Health Nonthaburi, Thailand
Specialist: Universal Health Coverage; Human Resources for Health
Pierre Gerlier Forest
Professor School of Public Policy, University of Calgary Calgary, AB Canada
Specialist: Health Policy; Public Policy
Jeremy Shiffman
Professor Bloomberg School of Public Health Johns Hopkins University Baltimore, MD, USA
Specialist: Politics of Health; Global Health
Sharon Friel
Professor National Centre for Epidemiology and Population Health The Australian National University Canberra, Australia
Specialist: Healthy Public Policy; Health Inequalities
Norman Daniels
Norman Daniels
Professor
Specialist: Ethics and Population Health
Nir Eyal
Professor School of Public Health Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick, NJ, USA
Specialist: Global Health and Social Medicine (Medical Ethics)
Ole Frithjof Norheim
Professor Department of Global Public Health and Primary Care University of Bergen Bergen, Norway
Specialist: Medical Ethics and Philosophy of Science
Maria Goddard
Professor Centre for Health Economics, University of York, Heslington, York, UK
Specialist: Performance Measurement; Commissioning; Healthcare Financing
Rob Baltussen
Professor Head of Research NICHE Department of Primary and Community Care Radboud University Nijmegen Medical Center The Netherlands
Specialist: HealthCare Priority Setting
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۰۷