درباره نشریه
ISSN:
2322-4916
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر:
دکتر احمدرضا یاری
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور ندوشن
تلفن:
025-37839932
025-32858474
دورنگار:
025-37839932
025-32858474
سایت اختصاصی:
jhygiene.muq.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه علوم پزشکی قم
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/06
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

دانشگاه علوم پزشکی قم
Abolfazl Irani Khah

Qom University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر احمدرضا یاری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قم
Ahmad Reza Yari
Assistant Professor School of Health
Qom University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Abdeltif Amrane
Professor National School of Chemistry of Rennes, CNRS, UMR 6226, 11 Allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7, France.
دکتر محمد خزایی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Khazaee
Assistant Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
محمدرضا خاکسار
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammadreza Khaksar
Assistant Professor Dept. of Occupational Health, School of Health
Qom University of Medical Sciences
دکتر عابدین ثقفی پور
دانشیار
Abedin Saghafipour
Associate Professor Dept. of General Health, School of Health
دکتر احمدرضا یاری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی قم
Ahmad Reza Yari
Assistant Professor School of Health
Qom University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین عبدالمحمدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Hossein Abdol Mohammadi
Associate Professor School of Medicine
Qom University of Medical Sciences
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor School of Paramedical Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر محمدرضا حیات بخش
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست اجتماعی
Mohammad Reza Hayatbakhsh
Associate Professor
Specialist: Social Epidemiologist
حسن ایزانلو
استادیار مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hassan Izanloo
Assistant Professor, Environmental Health Engineering
Qom University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علیرضا کوهپایی
دانشیار بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی قم
Ali Reza Koohpaie
Associate Professor
Qom University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور ندوشن
دانش آموخته ارشد دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه پزشکی
Khadijeh Alipour Nodoushan
MSc Graduated, Qom University of Medical Sciences
Qom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳