درباره نشریه
ISSN:
2322-4916
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی قم
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
سردبیر:
دکتر احمدرضا یاری
مدیر اجرایی:
خدیجه علی پور
تلفن:
025-37839932
025-32858474
دورنگار:
025-37839932
025-32858474
سایت اختصاصی:
jhygiene.muq.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه علوم پزشکی قم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/06
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
دانشگاه علوم پزشکی قم
Abolfazl Irani Khah
Qom University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر احمدرضا یاری
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
Ahmad Reza Yari
Assistant Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Abdeltif Amrane
Professor, National School of Chemistry of Rennes, CNRS, UMR 6226, 11 Allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7, France.,
دکتر محمد خزایی
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Khazaee
Assistant Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی زازولی
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Ali Zazouli
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
محمدرضا خاکسار
استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammadreza Khaksar
Assistant Professor, Dept. of Occupational Health, School of Health, Qom University of Medical Sciences
Abedin Saghafipour
Associate Professor, Dept. of General Health, School of Health,
دکتر احمدرضا یاری
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
Ahmad Reza Yari
Assistant Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین عبدالمحمدی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
Mohammad Hossein Abdol Mohammadi
Associate Professor, School of Medicine, Qom University of Medical Sciences
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
دکتر غلامرضا گودرزی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی
Gholam Reza Goodarzi
Associate Professor,
Specialist: Management of Operations Research, Industrial Management
دکتر محمدرضا حیات بخش
دانشیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست اجتماعی
Mohammad Reza Hayatbakhsh
Associate Professor,
Specialist: Social Epidemiologist
دکتر حسن ایزانلو
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
Hasan Izan Loo
Assistant Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علیرضا کوهپایی
دانشیار بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم
Ali Reza Koohpaie
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
خدیجه علی پور
دانشگاه علوم پزشکی قم
Khadijeh Ali Poor
Qom University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸