درباره نشریه
ISSN:
2676-5306
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
مدیر مسئول:
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
سردبیر:
دکتر رسول صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
کارشناس:
دکتر علی رحیمی
تلفن:
021-88749967
دورنگار:
021-88749967
سایت اختصاصی:
jips.psri.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 5، ، کدپستی: 1531635711
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/29
مدیر مسئول
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Demographics
سردبیر
دکتر رسول صادقی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
هیات تحریریه
دکتر رسول صادقی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر محمد میرزایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor,
Specialist: Demographics
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر میمنت حسینی چاوشی
دانشیار
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Meimanat Hosseini Chavoshi
Associate Professor,
Specialist: Demographics
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Farideh Khalajabadi Farahani
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country,
Specialist: pregnancy health
دکتر حبیب الله زنجانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Habibolah Zanjani
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country,
Specialist: Demographics
دکتر حسن سرائی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی-جمعیت شناسی
Hasan Saraee
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology-demographics
دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر امیر عرفانی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Amir Erfani
Professor,
Specialist: Sociology, جمعيت شناسي
دکتر محمود قاضی طباطبایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، جامعه شناسی
Mahmood Ghazi Tabatabee
Professor, University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Sociology
دکتر شهلا کاظمی پور
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Shahla Kazemipoor
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
Ellen Percy Kraly
Professor, Colgate University, USA,
Specialist: Geography and environment
دکتر حسین محمودیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hossein Mahmoudian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
ویراستارفارسی
منیره امیری مقدم
رشته تخصصی: حقوق
Monire Amiri Moghaddam
Specialist: Low
ویراستار انگلیسی
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Farideh Khalajabadi Farahani
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country,
Specialist: pregnancy health
مدیر اجرایی
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country,
Specialist: Demographics
کارشناس
دکتر علی رحیمی
کارشناس پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
Ali Rahimi
Research Expert of the Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۷