درباره نشریه
ISSN:
2676-5306
eISSN:
2717-3208
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جمعیت کشور
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد محمودی
سردبیر:
دکتر محمد میرزایی
معاون سردبیر:
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
مدیرداخلی:
دکتر علی رحیمی
ویراستار فارسی:
دکتر علی رحیمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
تلفن:
021-88749967
دورنگار:
021-88749967
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک 5، ، کدپستی: 1531635711
سایت اختصاصی:
jips.nipr.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/22
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد محمودی
دانشیار گروه جمعیت شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Mohammad Javad Mahmoudi
Associate Professor, Department of Demography
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
معاون سردبیر
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
دانشیار جمعیت شناسی
موسسه تحقیقات جمعیت کشور
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad
Associate Professor, Population Studies
Specialist: Demography
اعضای تحریریه
دکتر رسول صادقی
دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
Ellen Percy Kraly
Professor Colgate University, USA
Specialist: Geography and environment
دکتر اکبر آقاجانیان
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Akbar Aghajanian
Professor
Specialist: Demographics
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر میمنت حسینی چاوشی
دانشیار
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Meimanat Hosseini Chavoshi
Associate Professor
Specialist: Demographics
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Farideh Khalajabadi Farahani
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country
Specialist: pregnancy health
دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
دانشیار جمعیت شناسی
موسسه تحقیقات جمعیت کشور
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad
Associate Professor, Population Studies
Specialist: Demography
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر سید محمد سیدمیرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر امیر عرفانی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Amir Erfani
Professor
Specialist: Sociology, جمعيت شناسي
محمود قاضی طباطبایی

Mahmoud Ghazi Tabatabaei

دکتر شهلا کاظمی پور
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان
Shahla Kazemipoor
Associate Professor, Population Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology, Demography Women Studies
دکتر حسین محمودیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hossein Mahmoudian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics
ویراستار فارسی
دکتر علی رحیمی
کارشناس پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
Ali Rahimi
Research Expert of the Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country
ویراستار انگلیسی
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Farideh Khalajabadi Farahani
Associate Professor of Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country
Specialist: pregnancy health
مدیرداخلی
دکتر علی رحیمی
کارشناس پژوهشی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
Ali Rahimi
Research Expert of the Institute for Comprehensive Studies and Management of Population of the Country
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴