درباره نشریه
ISSN:
2322-1208
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر قربان نورمحمدی
سردبیر:
دکتر حمید مدنی
مدیرداخلی:
میترا باقری
سایت اختصاصی:
cpes.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، پونک، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران
صندوق پستی:
775-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/12
مدیر مسئول
دکتر قربان نورمحمدی
دکتر قربان نورمحمدی
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
سردبیر
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
اعضای تحریریه
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار زراعت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, agronomy
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute... science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
دکتر فرخ درویش کجوری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Farrokh Darvish Kojori
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر علی کاشانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Kashani
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر اسلام مجیدی هروان
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
مدیرداخلی
میترا باقری
میترا باقری
کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۹