درباره نشریه
eISSN:
2345-2897
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد کمالی
سردبیر:
دکتر محمدحسین تقدیسی
سردبیر:
دکتر فضل الله غفرانی پور
دستیار سردبیر:
دکتر سعیده غفاری فر
دستیار سردبیر:
دکتر فاطمه زارعی
دبیراجرایی:
دکتر هادی طهرانی
مدیر اجرایی:
مسعود مطلبی قاین
مدیر اجرایی:
دکتر هادی طهرانی
تلفن:
021-88782759
دورنگار:
021-88782759
سایت اختصاصی:
journal.ihepsa.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 215، دفتر انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دستیار سردبیر
دکتر سعیده غفاری فر
دانشیار مرکز توسعه آموزش و پرورش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Saeideh Ghaffari Far
Associate Professor, Education Development Center, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فاطمه زارعی
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دبیراجرایی
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
مدیر اجرایی
مسعود مطلبی قاین
مسعود مطلبی قاین
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
هیات تحریریه
دکتر علی منتظری
استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: سلامت همگانی و اپیدمیولوژی، روانشناسی
Ali Montazeri
Professor,
Specialist: Public Health and Epidemiology, Psychology
دکتر فضل الله احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor, Medical Sciences Faculty,, Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
shu Ti chiou
National Yang Ming University, Taipei , Taiwan,
Specialist: health promotion & NCD prevention policies
دکتر سعیده ضیائی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زنان و مامایی
Saeideh Ziaei
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Obstetrics & Gynocologist
دکتر حسن افتخار اردبیلی
استاد موسسه تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص کودکان
Hassan Eftekhar Ardebili
Professor, Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر منیره انوشه
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت - پرستاری سلامت جامعه، پرستاری
Monireh Anoosheh
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing, Health Education - Community Health Nursing
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor, Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA,
Specialist: Medical Sociologist
دکتر شمس الدین نیکنامی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Shamsoddin Niknami
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education
دکتر پرویز آزادفلاح
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بهداشتی، عصب شناسی
Parviz Azadfallah
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Psychologist, Health Psychology, Neuropsychology
دکتر رضا قراخانلو
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
صدیقه السادات طوافیان
صدیقه السادات طوافیان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor,
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
حسن دوستی
رشته تخصصی: آمار
Hassan Doosti
Department of Mathematics and Statistics,Macquarie University,Australia,
Specialist: Statistics
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر غلامرضا شریفی راد
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Gholam Reza Sharifirad
Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر زهرا جلیلی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zahra Jalili
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر رضا توکلی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Reza Tavakoli
Associate Professor, 437287 Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
دکتر حمید الله وردی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر مهدی مشکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor, Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor, Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Kambiz Karim Zadeh Shirazi
Associate Professor, Public Health Department, Yasuj University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowati Sharifabad
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Reza Heydarnia
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Department of Public Health, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فاطمه رجعتی
دکتر فاطمه رجعتی
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Fatemeh Rajati
School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات درمانی
Majid Rezairad
Associate Professor, Amin Police University
Specialist: Management of health care
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱