درباره نشریه
eISSN:
2345-2897
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد کمالی
سردبیر:
دکتر محمد حسین تقدیسی
دستیار سردبیر:
دکتر سعیده غفاری فر
دستیار سردبیر:
دکتر فاطمه زارعی
دبیراجرایی:
دکتر هادی طهرانی
مدیر اجرایی:
مسعود مطلبی قاین
مدیر اجرایی:
دکتر هادی طهرانی
ویراستار فارسی:
دکتر مجید رضایی راد
تلفن:
021-88782759
دورنگار:
021-88782759
سایت اختصاصی:
journal.ihepsa.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 215، دفتر انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/03
مدیر مسئول
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر محمد حسین تقدیسی
رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دستیار سردبیر
دکتر سعیده غفاری فر
دانشیار پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Saeideh Ghaffarifar
Associate Professor, Medical Education
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فاطمه زارعی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دبیراجرایی
دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
مدیر اجرایی
مسعود مطلبی قاین
مسعود مطلبی قاین

دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
اعضای تحریریه
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
shu Ti chiou
National Yang Ming University, Taipei , Taiwan
Specialist: health promotion & NCD prevention policies
دکتر سعیده ضیایی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زنان و مامایی
Saeideh Ziaei
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Obstetrics & Gynocologist
حسن افتخاراردبیلی

Hassan Eftekhar Ardebili

دکتر منیره انوشه
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت - پرستاری سلامت جامعه، پرستاری
Monireh Anoosheh
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing, Health Education - Community Health Nursing
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
شمس الدین نیکنامی

Shamsaddin Niknami

دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر رضا قراخانلو
استاد تمام علوم ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Full Professor, Exercise Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
صدیقه السادات طوافیان
صدیقه السادات طوافیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
استاد
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی، روانپزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor Charles R. Drew University of Medicine and Science, Department of Psychiatry, Los Angeles, United States.
Specialist: Medical Sociology, Psychaitry
حسن دوستی

رشته تخصصی: آمار
Hassan Doosti
Department of Mathematics and Statistics,Macquarie University,Australia
Specialist: Statistics
دکتر فاطمه رخشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakhshani
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمد حسین تقدیسی
رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر زهرا جلیلی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zahra Jalili
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر رضا توکلی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Reza Tavakoli
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor Faculty of Health
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر مهدی مشکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mahdi Moshki
Professor
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی
دانشیار گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
Kambiz Karim Zadeh Shirazi
Associate Professor Public Health Department
Yasuj University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر ابراهیم حاجی زاده
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیواستاستتیسم
Ebrahim Hajizadeh
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistic
دکتر علیرضا حیدرنیا
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Alireza Heydarnia
Professor Faculty of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Associate Professor Department of Public Health, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فاطمه رجعتی
دکتر فاطمه رجعتی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Fatemeh Rajati
School of Health
Kermanshah University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر مجید رضایی راد
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Majid Rezairad
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Healthcare Service Administration, Health Education and Health Promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵