درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر نوشیروان کیهانی زاده
مدیر مسئول:
دکتر نوشیروان کیهانی زاده
مدیر اجرایی:
کوروش کیهانی زاده
مدیرداخلی:
کوروش کیهانی زاده
تلفن:
021-77425717
سایت اختصاصی:
www.rooznamak-magazine.com
نشانی:
تهران، خیابان دماوند، ایستگاه داریوش، خیابان صدیقیان، پلاک 22، شماره 6 ، کدپستی: 1745873763
صندوق پستی:
15655-198
اشتراک:
پست الکترونیک:
hamideh.khajavirad@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۷