درباره نشریه
ISSN:
2423-5628
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
انجمن نانو فناوری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایرانمنش
سردبیر:
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
سایت اختصاصی:
nanomeghyas.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
مدیر مسئول
دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh

Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
سردبیر
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: گروه های محدود، نظریه گراف شیمی، ساختارهای زیاد؛ شاخص های توپولوژیکی نمودارها
Ali Iranmanesh

Tarbiat Modares University
Specialist: Finite Groups, Chemical Graph Theory, Finite Groups, Hyperstructures; Topological indices of graphs
دکتر علی اکبر بابالو
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Akbar Babaluo
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی بیت اللهی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ali Beitollahi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد تحقیقات صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی
Kianoush Khosravi Darani
Professor, Department of Food Technology Research
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: biotechnology
دکتر سید مهدی رضایت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، فناوری نانو
Seyed Mahdi Rezayat
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Nanotechnology
مجتبی شریعتی نیاسر

Mojtaba Shariaty Niassar

دکتر مهرداد کوکبی
استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Polymer Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physics
دکتر علیرضا مشفق
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مواد، نانوفیزیک و مواد نانوساختار ، سطح / رابط ، فوتوکاتالیز.، فیزیک
Ali Reza Moshfegh
Professor Faculty of Physics
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Nanophysics and Nanostructured Materials, Surface/Interface, Photocatalysis, Physics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۵