درباره نشریه
ISSN:
2345-5152
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
مدیر مسئول:
دکتر کامران باقری لنکرانی
سردبیر:
دکتر حسن جولایی
مدیر اجرایی:
دکتر ندا دفاعی راد
تلفن:
071-32309615
دورنگار:
071-32309615
سایت اختصاصی:
intjsh.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 2، طبقه 8، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، ، کدپستی: 7134845794
صندوق پستی:
1877- 71345
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/21
مدیر مسئول
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
سردبیر
دکتر حسن جولایی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاستهای بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست بهداشتی، داروسازی
Hassan Joulaei
Assistant Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Pharm
اعضای تحریریه
Khalipha Bility
Policy and Research, Liberia, Project Leader, Ebola Prevention & Control Study, Institute of Medicine, USA
مریم کیان
استادیار
دانشگاه یزد
Maryam Kian
Assistant Professor Department of Education, Faculty of Education & Psychology,
University of Yazd
Specialist: Curriculum Studies
Douglas Mccall
nternational School Health Network, Surrey, British Columbia, Canada
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Nick Bellissimo
Faculty of Community Services, School of Nutrition, Ryerson University, Toronto, School of Nutrition, Toronto, Canada
دکتر جعفر حسن زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Jafar Hasan Zadeh
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
سید تقی حیدری

Seyed Taghi Heydari

دکتر بهنام هنرور
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behnam Honarvar
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
Ruth X. Liu
Professor Department of Sociology, College of Arts and Letters, San Diego State University, 5500 Campanile Drive, San Diego, CA., USA
Specialist: Sociology
دکتر نجمه مهارلویی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Najmeh Mahar Louei
Associate Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر محمد شهبازی
استاد
Mohammad Shahbazi
Professor School of Health Sciences, Jackson State University, Jackson, USA
Specialist: Behavioural Health Promotion and Education Concentration, Public Health
دکتر شهین شوشتری
استاد
Shahin Shooshtari
Professor Department of Family Social Sciences, University of Manitoba, Canada
Specialist: Health and Aging
Robert F. Valois
Professor Department of Health Promotion, Education & Behavior, Arnold School of Public Health, University of South Carolina, Columbia, South Carolina
Specialist: Public Health
مدیر اجرایی
دکتر ندا دفاعی راد
مرکز تحقیقات سیاست بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Neda Defaee Rad
Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰