درباره نشریه
ISSN:
2345-5071
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین لشکری
سردبیر:
دکتر علیرضا خوشدل
مدیرداخلی:
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
تلفن:
021-88337909
دورنگار:
021-88337909
سایت اختصاصی:
www.jammonline.com
صندوق پستی:
781-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/03
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین لشکری
دانشیار گروه جراحی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Hossein Lashkari
Associate Professor Department of Surger
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
اعضای تحریریه
مژگان محمدی فر
مژگان محمدی فر

Mojgan Mohammadi Mehr

Specialist: Medical Education
دکتر محسن مرادی نیا
دکتر محسن مرادی نیا

رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohsen Moradinia

Specialist: Occupational Health
دکتر علی عمرانی نوا
استادیار
رشته تخصصی: مراقبت اورژانس
Ali Omrani Nava
Assistant Professor
Specialist: Emergency Care
دکتر سام مسلمی

رشته تخصصی: جراحی حداقل تهاجمی
Sam Moslemi

Specialist: Minimal Invasive Surgery
رامین حمیدی فرهادی
رامین حمیدی فرهادی

Ramin Hamidi Farhadi

Specialist: Clinical Medicine
محسن امین سبحانی
محسن امین سبحانی

Mohsen Aminsobhani

Specialist: Dental Science
دکتر محمدرضا صفری نژاد
دکتر محمدرضا صفری نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر رضا فکرآزاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پریودونتولوژی
Reza Fekrazad
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
دکتر مژگان محمدی مهر

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr

Specialist: Medical Education
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مینو شاددل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Minoo Shaddel
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مجید جعفری ثابت
دکتر مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Jafarisabet
School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Sciences
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر آراسب دباغ مقدم

Arasb Dabbagh Moghaddam

Specialist: Food Science and Nutrition
دکتر نادر مرکزی مقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nader Markazi Moghaddam
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر بابک محمدی

رشته تخصصی: بیوسایبرنتیک و مدل سازی
Babak Mohammadi

Specialist: Biocybernetics and Modeling
دکتر مصطفی شاه رضایی

رشته تخصصی: جراحی مبارزه با آسیب و آسیب شناسی
Mostafa Shahrezaei

Specialist: Combat Surgery and traumatology
دکتر رامین حمیدی فراهانی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی، پزشکی بالینی
Ramin Hamidi Farahani
Assistant Professor
Specialist: Clinical Medicine
دکتر لاله خلیل آذر
دکتر لاله خلیل آذر

Laleh Khalilazar

Specialist: Oral Medicine
دکتر محسن امین سبحانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اندودونتیکس،، علوم دندانپزشکی
Mohsen Aminsobhani
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Dental Science, Endodontics
دکتر کامران آزما
دکتر کامران آزما
دانشیار
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Kamran Azma
Associate Professor
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر امیر نظامی
دکتر امیر نظامی

رشته تخصصی: هوافضا و پزشکی غواصی
Amir Nezami

Specialist: Aerospace and Diving Medicine
دکتر عرشیا تقوی آزما
دکتر عرشیا تقوی آزما

رشته تخصصی: روانپزشکی و علوم رفتاری
Arsia TaghvaAzma

Specialist: Psychiatry and Behavioral Science
دکتر بابک شکرچی

رشته تخصصی: پزشکی تصویربرداری و پرتودرمانی
Babak Shekarchi

Specialist: Imaging and Radiation Medicine
دکتر بنفشه درمنش
دکتر بنفشه درمنش
دانشیار گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Banafshe Dormanesh
Associate Professor Department of Pediatric
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
مدیرداخلی
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹