درباره نشریه
ISSN:
2345-5071
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر آرمین زارعیان
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین لشکری
سردبیر:
دکتر سعید سلیمان میگونی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا صفری نژاد
مدیر اجرایی:
محمدرضا شریفی نژاد
تلفن:
021-88337909
دورنگار:
021-88337909
صندوق پستی:
781-16315
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-archives-in-military-medicine
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/24
مدیر مسئول
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر محمدحسین لشکری
دانشیار گروه جراحی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Hossein Lashkari
Associate Professor Department of Surger
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر سعید سلیمان میگونی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Saeed Soleiman Meigooni
Associate Professor, Infectious diseases research center
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Infectious diseases
اعضای تحریریه
دکتر محسن مرادی نیا
دکتر محسن مرادی نیا

رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohsen Moradinia

Specialist: Occupational Health
دکتر علی عمرانی نوا
استادیار
رشته تخصصی: مراقبت اورژانس
Ali Omrani Nava
Assistant Professor
Specialist: Emergency Care
دکتر سام مسلمی

رشته تخصصی: جراحی حداقل تهاجمی
Sam Moslemi

Specialist: Minimal Invasive Surgery
دکتر مژگان محمدی مهر
دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
Aja university of medical seciences
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr
Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences
Aja university of medical seciences
Specialist: Medical Education
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
دکتر مینو شاددل
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Minoo Shaddel
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر مجید جعفری ثابت
دکتر مجید جعفری ثابت
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Jafarisabet
School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Sciences
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر آراسب دباغ مقدم

رشته تخصصی: بهداشت عمومی و ایمنی مواد غذایی
Arasb Dabbagh Moghaddam

Specialist: Public Health and Food Safety
دکتر نادر مرکزی مقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nader Markazi Moghaddam
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر بابک محمدی

رشته تخصصی: بیوسایبرنتیک و مدل سازی
Babak Mohammadi

Specialist: Biocybernetics and Modeling
دکتر مصطفی شاه رضایی

رشته تخصصی: جراحی مبارزه با آسیب و آسیب شناسی
Mostafa Shahrezaei

Specialist: Combat Surgery and traumatology
دکتر رامین حمیدی فراهانی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی، پزشکی بالینی
Ramin Hamidi Farahani
Assistant Professor
Specialist: Clinical Medicine
دکتر لاله خلیل آذر
دکتر لاله خلیل آذر

Laleh Khalilazar

Specialist: Oral Medicine
دکتر محسن امین سبحانی
دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اندودونتیکس،، علوم دندانپزشکی
Mohsen Aminsobhani
Associate Professor, department of Endodontics
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Dental Science, Endodontics
دکتر امیر نظامی
دکتر امیر نظامی

رشته تخصصی: هوافضا و پزشکی غواصی
Amir Nezami

Specialist: Aerospace and Diving Medicine
دکتر عرشیا تقوی آزما
دکتر عرشیا تقوی آزما

رشته تخصصی: روانپزشکی و علوم رفتاری
Arsia TaghvaAzma

Specialist: Psychiatry and Behavioral Science
دکتر بابک شکرچی

رشته تخصصی: پزشکی تصویربرداری و پرتودرمانی
Babak Shekarchi

Specialist: Imaging and Radiation Medicine
دکتر بنفشه درمنش
دکتر بنفشه درمنش
دانشیار گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Banafshe Dormanesh
Associate Professor Department of Pediatric
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا صفری نژاد
دکتر محمدرضا صفری نژاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Safarinejad
Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Urology
محمدرضا شریفی نژاد
محمدرضا شریفی نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۱