درباره نشریه
eISSN:
2645-4904
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر سعید صفری
سردبیر:
دکتر ایرج نجفی
مدیر اجرایی:
دکتر بهروز هاشمی
مدیر اجرایی:
دکتر علیرضا براتلو
مدیر اجرایی:
دکتر فرهاد رحمتی
تلفن:
021-22721155
دورنگار:
021-22721155
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM
نشانی:
تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/25

این نشریه تا سال 2018 با نام Emergency منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Assistant Professor Pain Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicine
سردبیر
دکتر ایرج نجفی
دکتر ایرج نجفی
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iraj Najafi
Professor Division of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی شهرامی
دکتر علی شهرامی

Ali Shahrami

دکتر محمدمهدی فروزانفر

Mohammad Mehdi Forouzanfar

دکتر مجید شجاعی
دانشیار
Majid Shojaee
Associate Professor
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
Raymond Van Holder
Raymond Van Holder

Sukhminder Jit Singh Bajwa
Sukhminder Jit Singh Bajwa

Gian Franco Cervellin
Gian Franco Cervellin

Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
professor Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Specialist: Emergency Medicine
دکتر علیرضا مجیدی
دکتر علیرضا مجیدی

Ali Reza Majidi

دکتر شهرام علمداری

Shahram Alam Dari

دکتر مصطفی علوی مقدم

Mostafa Alavi Moghaddam

دکتر افشین امینی

Afshin Amini

دکتر علی ارحمی دولت آبادی

Ali Arhami Dolat Abadi

دکتر علی بیداری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب اورژانس و فوق تخصص روماتولوژی
Ali Bidari
Professor Department of Emergency Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine and Rheumatology Specialist
دکتر محمدحسین فروزانفر
دکتر محمدحسین فروزانفر

Mohammad Hossein Forouzan Far

دکتر حمیدرضا حاتم آبادی
دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

Hamid Reza Hatam Abadi

دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مصطفی حسینی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mostafa Hosseini
Professor
University of Tehran
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر رضا اسکورچی
دکتر رضا اسکورچی

Reza Oskrochi

مدیر اجرایی
دکتر بهروز هاشمی
دکتر بهروز هاشمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Behrooz Hashemi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر علیرضا براتلو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب اورژانس
Alireza Baratloo
Assistant professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر فرهاد رحمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Farhad Rahmati
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۰