درباره نشریه
ISSN:
2383-2126
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
مدیر مسئول:
دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
سردبیر:
دکتر آذر کفاش پور
مدیر اجرایی:
ابوالفضل معماری نیا
سایت اختصاصی:
www.ijmae.com
نشانی:
مشهد، وکیل آباد 67، دادگر 15، شماره 26، ، کدپستی: 9189865456
تلفن همراه:
09151249564
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/05
صاحب امتیاز
دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
دانشکده مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Behzad Hassannezhad Kashani
Faculty of Management, Imam Reza International University
Specialist: Media Management
مدیر مسئول
دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
دانشکده مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت رسانه
Behzad Hassannezhad Kashani
Faculty of Management, Imam Reza International University
Specialist: Media Management
سردبیر
دکتر آذر کفاش پور
دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Azar Kaffashpoor
Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Strategic Management
هیات تحریریه
Samar Rahi
Specialist: Marketing and Technology Management
دکتر محمد لشکری
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: Economics
Mohammad Lashkary
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: اقتصاد
دکتر صادق بافنده ایماندوست
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد
Sadegh Bafandeh Imandoust
Associate Professor, Department of Economics, Payame Noor University
Specialist: Economics
Mohammad Aktaruzzaman Khan
Specialist: Human Resources Management
دکتر مجتبی پورسلیمی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت
رشته تخصصی: بازاریابی و تجارت الکترونیک
Mojtaba Poursalimi
Associate Professor, Faculty of Economics and Administration Sciences,
Specialist: Marketing and E-commerce
دکتر حجت حمیدی
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Hodjat Hamidi
Assistant Professor, Department of Information Technology Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
دکتر حسن دلیری
استادیار دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، اقتصاد سنجی
Hassan Daliri
Assistant Professor, Golestan University
Specialist: Macroeconomics, Monetary Economics, Econometrics
دکتر جواد سرور
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Soroor
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Industrial Engineering
Marco Mele
Marco Mele
Assistant Professor,
Specialist: اقتصاد
Gajendrra Naidu Jatty
Professor,
Specialist: حسابداري و مالي
دکتر حبیب الله نخعی
استادیار واحد بیرجند دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: حسابداری و امور مالی
Habibollah Nakhaei
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Accounting and Finance
مدیر اجرایی
ابوالفضل معماری نیا
دانشکده مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: Media Management
Abolfazl Memarinia
Faculty of Management, Imam Reza International University
Specialist: مديريت رسانه
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰