درباره نشریه
ISSN:
2383-2657
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر مسعود علی پناه
سردبیر:
دکتر علیرضا کرباسی
مدیرداخلی:
مهندس فائزه قراری
تلفن:
051-52299634 ، داخلی: 131
سایت اختصاصی:
rdsj.torbath.ac.ir
نشانی:
تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده ی تربت حیدریه، مشهد - دانشگاه تربت حیدریه
تلفن همراه:
09150056781
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
دکتر مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Alipanah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex
Specialist: Genetics and livestock breeding
سردبیر
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر محمد چیذری

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education, Agricultural Promotion and Training
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمدحسین کریم
دانشیار گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
Mohamadhossein Karim
Associate Professor, Department of Resource Economic
Kharazmi University
دکتر خدیجه بوذرجمهری
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Khadijeh Bouzarjomehri
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر کوروش روستا
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ترویج و توسعه روستایی
Kuroush Roosta
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Extension and Education
دکتر فاطمه رستگاری پور
استادیار
دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Fatemeh Rastegaripour

University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agricultural Economics
دکتر تکتم محتشمی

دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Toktam Mohtashami

University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agricultural Economics
مدیرداخلی
مهندس فائزه قراری

رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح
Faeze Gharari

Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶