درباره نشریه
ISSN:
2383-2657
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربت حیدریه
مدیر مسئول:
دکتر مسعود علی پناه
سردبیر:
دکتر علیرضا کرباسی
مدیرداخلی:
مهندس فائزه قراری
تلفن:
051-52299634 ، داخلی: 131
سایت اختصاصی:
rdsj.torbath.ac.ir
نشانی:
تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده ی تربت حیدریه، مشهد - دانشگاه تربت حیدریه
تلفن همراه:
09150056781
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/01
مدیر مسئول
دکتر مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Alipanah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex
Specialist: Genetics and livestock breeding
سردبیر
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی توکلی

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Morteza Tavakoli

Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر شیدا رستگاری
استاد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Sheida Rastegari
Professor
Specialist: Agricultural Economics
دکتر سید حسین سقاییان نژاد
دکتر سید حسین سقاییان نژاد
استاد
Seyyed Hosein Saghaeian Nejad
Professor
دکتر سیروس سلمان زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی
Sirous Salmanzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Rural Sociology and Agricultural Promotion
دکتر مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Alipanah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر حسن فیضی
دانشیار زراعت- گروه تولیدات گیاهی- پژوهشکده زعفران- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: زراعت (اکولوژی گیاهان دارویی
Hasan Feizi
Associate Professor, Department of Plant Production- Saffron Institute
University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Agroecology
امید گیلانپور
دانشیار سیاست های کشاورزی و غذا
موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
Omid Gilanpour
Associate Professor, Food and Agriculture Policies
سید مهدی میردامادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Mirdamadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
دکتر محمد حسن فتحی نسری
استاد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش گاو شیری
Mohammad Hassan Fathi Nasri
Professor, Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Mashhad
University of Birjand
دکتر محمد چیذری

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education, Agricultural Promotion and Training
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
دکتر محمد قربانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Mohammad Ghorbani
Associate Professo
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر کوروش روستا
مدرس و پژوهشگر
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Kurosh Roosta

Specialist: Agricultural extension and education
مدیرداخلی
مهندس فائزه قراری

رشته تخصصی: مهندسی کشاورزی، گرایش ژتیک و اصلاح
Faeze Gharari

Specialist: Animal Genetics and Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴