درباره نشریه
ISSN:
1735-6431
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
احمد سمیعی گیلانی
مدیر مسئول:
احمد سمیعی گیلانی
سردبیر:
بهروز قزلباش
مدیرداخلی:
حمید جارچی
روابط عمومی:
صبا دالمن
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
حمید جارچی
بازرگانی و تبلیغات:
صبا دالمن
مسئول اشتراک:
فهیمه جاوید
تلفن:
021-77240690
دورنگار:
021-77240690
سایت اختصاصی:
www.chaponashr.com
نشانی:
تهران، میدان رسالت، ابتدای خیابان شهید مدنی ، نبش کوچه علی بخشی ،پلاک18 ،زنگ تکی سمت چپ ، طبقه سوم
سامانه پیام کوتاه:
77240690
تلفن همراه:
09122332331
صندوق پستی:
3689-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴۹