درباره نشریه
ISSN:
2423-3285
eISSN:
2423-3285
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تخصصی علوم حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
سردبیر:
مهدی غلامعلی
مدیر اجرایی:
علی فرهمندیان
ویراستار فارسی:
سعید صناعتی
تلفن:
025-32938923
دورنگار:
025-32938923
سایت اختصاصی:
www.majalh-h.ir
نشانی:
قم، بلوار شهید صدوقی، مجتمع آموزشی شهید صدوقی، فاز 3، مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/27
مدیر مسئول
حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری

سردبیر
مهدی غلامعلی
دانشیار گروه علوم حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
Mahdi Gholamali
Associate Professor, hadith
University of Quran and Hadith
اعضای تحریریه
حجت الاسلام محمود احمدی میانجی
حجت الاسلام محمود احمدی میانجی

دکتر عباس پسندیده
استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم و معارف اسلامی
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: فقه الحدیث - روش فهم روانشناختی متون دینی - مطالعات اسلامی-روانشناختی
Abbas Pasandideh
Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic Sciences and Education
University of Quran and Hadith
دکتر علی راد
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Rad
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام فرهاد عباسی
حجت الاسلام فرهاد عباسی

دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
دکتر عبدالهادی مسعودی
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، تفسیر
Abdolhadi Masoudi
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Interpretation
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر هادی نصیری

جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
ویراستار فارسی
سعید صناعتی
سعید صناعتی

مدیر اجرایی
علی فرهمندیان
علی فرهمندیان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱