درباره نشریه
ISSN:
2383-1154
eISSN:
2383-1162
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر رضا نگارنده
سردبیر:
دکتر رضا نگارنده
مدیر اجرایی:
راضیه بیک میرزا
تلفن:
021-66421685
دورنگار:
021-66421685
سایت اختصاصی:
npt.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/24
مدیر مسئول
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
Theofanidis Dimitrios
Theofanidis Dimitrios
Assistant Professor
Specialist: Nursing
دکتر طاهره نجفی قزلجه
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری
Tahereh Najafi Ghezeljeh
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Care Research Center
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
Leyla Dinc
Leyla Dinc

Specialist: Nursing
Ann Gallagher
Professor
Specialist: Health and Social Care
Ingalill Rahm Hallberg
Ingalill Rahm Hallberg
Professor
Specialist: Health Care Science
Violeta Lopez
Violeta Lopez
Professor
Specialist: Nursing Studies
مدیر اجرایی
راضیه بیک میرزا
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Raziyeh Beykmirza
Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸