درباره نشریه
ISSN:
336X-2383
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر ایرج محمدفام
سردبیر:
دکتر فرشید قربانی شهنا
مدیر اجرایی:
دکتر محسن علی آبادی
تلفن:
081-38381645
081-38380160 ، داخلی: 527
دورنگار:
081-38381645
081-38380160 ، داخلی: 527
سایت اختصاصی:
johe.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، دفتر مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/04
مدیر مسئول
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
سردبیر
دکتر فرشید قربانی شهنا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Farshid Ghorbani Shahna
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
اعضای تحریریه
دکتر معصومه احمدی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: سم شناسی
Masoomeh Ahmadi Zadeh
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor School of Public Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر صادق حضرتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر علی خوانین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Khavanin
Associate Professor Department of Occupational Health Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرشید قربانی شهنا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Farshid Ghorbani Shahna
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر حسین محجوب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Hossein Mahjub
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر مجید معتمدزاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor Faculty of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
مدیر اجرایی
دکتر محسن علی آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۹