درباره نشریه
ISSN:
2322-1186
eISSN:
2423-5784
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد لطیفی
سردبیر:
دکتر علی محمد لطیفی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد موسی زاده مقدم
تلفن:
021-82482573
021-82482260
دورنگار:
021-82482573
021-82482260
سایت اختصاصی:
www.biotechrep.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه نصرتی، ، کدپستی: 1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/01
مدیر مسئول
علی محمد لطیفی
دانشیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی
Ali Mohammad Latifi
Associate Professor, Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Biotechnology, biotechnology
سردبیر
علی محمد لطیفی
دانشیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی
Ali Mohammad Latifi
Associate Professor, Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Biotechnology, biotechnology
هیات تحریریه
جعفر امانی
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی کاربردی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Jafar Amani
Associate Professor, Applied Microbiology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
مظاهر قلی پور ملک آبادی
استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Mazaher Gholipour Malek Abadi
Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
شاهین بنکدار
دانشیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: بیومتریک
Shahin Bonak Dar
Associate Professor, Pasteur Institute,
Specialist: Biomaterial
غلامرضا فرنوش
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Gholam Reza Farnoosh
Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Heba Mahmoud Mohamed Afify
Assistant Professor, Department of Bioelectronics Engineering, MTI University of Engineering, Cairo, Egypt,
Specialist: Biomedical Engineering
مسعود قربانی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Masoud Ghorbani
Assistant Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
محمدحسن شاه حسینی
استاد واحد شهرقدس
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Mohammad Hassan Shah Hosseiny
Professor, Goddess unit,
Specialist: biotechnology
میثم طباطبایی
استاد گروه بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: سوخت های زیستی بویژه تولید بیودیزل با استفاده از فن آوری های پیشرفته راکتور، بیوگرافی و Bioethanol، Biocompost، مطالعات Metagenomics و بیوتکنولوژی زیست محیطی
Meisam Tabatabaei
Professor, Department of Microbial Biotechnology and Biosafety,
Specialist: Biofuels in particular Biodiesel production using advanced reactor technologies, Biogas and Bioethanol, Biocompost, Metagenomics studies and Environmental Biotechnology
سیروس ابراهیمی
سیروس ابراهیمی
رضا میرنژاد
استاد مرکز تحقیقات زیست شناسی مولکولی
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mir Nejad
Professor, Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
ایوب آرپنائی
دانشیار موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: Industrial Biotechnology
Ayyoob Ar Panaei
Associate Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Industrial Biotechnology
محمدعلی آموزگار
استاد دانشکده علوم
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Ali Amozegar
Professor, College of Science, University of Tehran
Specialist: microbiology, Environmental Microbiolog
خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر جواد حامدی
جواد حامدی
دانشیار
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Javad Hamedi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Microbiology
دکتر محمد فضیلتی
محمد فضیلتی
مجتبی سعادتی
استاد
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor, Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی
Bijan Ranjbar
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor, Faculty of Agriculture, University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی محیطی
Maulin Pramod Shah
Professor, Industrial Waste Water Research Lab, Division of Applied and Environmental Microbiology, Enviro Technology Ltd, Gujarat, India,
Specialist: Environmental Microbiology
ویراستار انگلیسی
سمانه خودی
سمانه خودی
عباس حاجی زاده
عباس حاجی زاده
مدیر اجرایی
مهرداد موسی زاده مقدم
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Mehrdad Moosa Zadeh Moghaddam
Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷