درباره نشریه
ISSN:
2322-1186
eISSN:
2423-5784
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد لطیفی
سردبیر:
دکتر علی محمد لطیفی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد موسی زاده مقدم
ویراستار انگلیسی:
سمانه خودی
ویراستار انگلیسی:
عباس حاجی زاده
تلفن:
021-82482573
021-82482260
دورنگار:
021-82482573
021-82482260
سایت اختصاصی:
www.biotechrep.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه نصرتی، ، کدپستی: 1435916471
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/10
مدیر مسئول
دکتر علی محمد لطیفی
دانشیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی
Ali Mohammad Latifi
Associate Professor Applied Biotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Biotechnology, biotechnology
سردبیر
دکتر علی محمد لطیفی
دانشیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی
Ali Mohammad Latifi
Associate Professor Applied Biotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Biotechnology, biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر جعفر امانی
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Jafar Amani
Associate Professor Applied Microbiology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی
استادیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Mazaher Gholipour Malek Abadi
Assistant Professor Cellular and Molecular Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Biotechnology
دکتر شاهین بنکدار
دانشیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: بیومتریک
Shahin Bonak Dar
Associate Professor Pasteur Institute
Specialist: Biomaterial
Heba Mahmoud Mohamed Afify
Assistant Professor Department of Bioelectronics Engineering, MTI University of Engineering, Cairo, Egypt
Specialist: Biomedical Engineering
دکتر مسعود قربانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Masoud Ghorbani
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
دکتر سارا سیمرغ

Sara Simorgh

دکتر مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor Faculty of Biological Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
دکتر میثم طباطبایی
استاد گروه بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: سوخت های زیستی بویژه تولید بیودیزل با استفاده از فن آوری های پیشرفته راکتور، بیوگرافی و Bioethanol، Biocompost، مطالعات Metagenomics و بیوتکنولوژی زیست محیطی
Meisam Tabatabaei
Professor Department of Microbial Biotechnology and Biosafety
Specialist: Biofuels in particular Biodiesel production using advanced reactor technologies, Biogas and Bioethanol, Biocompost, Metagenomics studies and Environmental Biotechnology
دکتر رضا میرنژاد
استاد باکتری شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mirnejad
Professor, bacteriology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر ایوب آرپنایی
دانشیار موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: Industrial Biotechnology
Ayyoob Ar Panaei
Associate Professor, National Institute of Genetics and Biotechnology
Specialist: Industrial Biotechnology
دکتر محمدعلی آموزگار
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Ali Amozegar
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: microbiology, Environmental Microbiolog
دکتر خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor Faculty of Biological Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر احمد اسماعیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ahmad Ismaili
Professor Faculty of Agriculture
University of Lorestan
Specialist: Plant Biotechnology
Maulin Pramod Shah
Professor Industrial Waste Water Research Lab, Division of Applied and Environmental Microbiology, Enviro Technology Ltd, Gujarat, India
Specialist: Environmental Microbiology
ویراستار انگلیسی
سمانه خودی
سمانه خودی

عباس حاجی زاده
عباس حاجی زاده

مدیر اجرایی
دکتر مهرداد موسی زاده مقدم
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Mehrdad Moosa Zadeh Moghaddam
Applied Biotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۴