درباره نشریه
eISSN:
2783-4662
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر رضا ایمانی
سردبیر:
دکتر زهرا لری گوئینی
مدیر اجرایی:
الهام مردان پور شهرکردی
تلفن:
038-33349509
سایت اختصاصی:
futurenatprod.skums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر رضا ایمانی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: Infectious Disease
Reza Imani

Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: بيماري عفوني
سردبیر
دکتر زهرا لری گوئینی

Zahra Lorigooini

Specialist: pharmacognosy
اعضای تحریریه
دکتر محمود رفیعیان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Rafieian
Professor Department of Pharmacology
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, Medical Plants
دکتر مریم تبرزد
استادیار Protein Technology Research Center
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Maryam Tabarzad
Assistant Professor, Protein Technology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر سلیمان خیری
استاد تمام دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: متخصص آمار
Soleiman Kheiri
Professor School of Health
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistician
دکتر سید محمد نبوی

Seyed Mohammad Nabavi

Antoni Sureda Gomila

Cristina Quispe

دکتر هدایت الله شیرزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Hedayatollah Shirzad
Professor Faculty of Medicine
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
دکتر اسفندیار حیدریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Esfandiar Heidarian
professor Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences Clinical Biochemistry Research Center Basic Health Sciences Institute
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
مدیر اجرایی
الهام مردان پور شهرکردی
الهام مردان پور شهرکردی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱