درباره نشریه
ISSN:
2423-4117
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر محسن عشوریان
سردبیر:
دکتر محسن عشوریان
مدیر اجرایی:
دکتر حسین امامی
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 212
سایت اختصاصی:
journals.iaumajlesi.ac.ir
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، ، کدپستی: 8631656451
تلفن همراه:
09356014807
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/01
مدیر مسئول
دکتر محسن عشوریان
دکتر محسن عشوریان
دانشگاه آزاد اسلامی
Mohsen Ashourian
Majlesi Branch, Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محسن عشوریان
دکتر محسن عشوریان
دانشگاه آزاد اسلامی
Mohsen Ashourian
Majlesi Branch, Branch, Islamic Azad University
هیات تحریریه
امینه آیدین
امینه آیدین
کامبیز افروز
کامبیز افروز
دکتر مسعود موحدی
استادیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Movahedi
Assistant Professor,
Specialist: Management
دکتر نصرت گرانپایه
دکتر نصرت گرانپایه
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Nosrat Granpayeh
Professor, K. N. Toosi University of Technology
بهروز مهام
بهروز مهام
Yahia Antar
زیبا قاسملویی
زیبا قاسملویی
دکتر مریم شجاعی باغینی
دکتر مریم شجاعی باغینی
حسین میرنعیمی
حسین میرنعیمی
مجید حیدری
مجید حیدری
فرامرز سراجی
فرامرز سراجی
دکتر حسین امامی
دانشگاه آزاد اسلامی
Hossein Emami
Majlesi Branch, Branch, Islamic Azad University
محمدرضا حاجی هاشمی
محمدرضا حاجی هاشمی
فرشاد مرادی
فرشاد مرادی
نیوشا سرخوش
نیوشا سرخوش
پریسا دهخدا
پریسا دهخدا
رشید میرزاوند
رشید میرزاوند
مدیر اجرایی
دکتر حسین امامی
دانشگاه آزاد اسلامی
Hossein Emami
Majlesi Branch, Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۵