درباره نشریه
ISSN:
2423-4117
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
مدیر مسئول:
دکتر محسن عشوریان
سردبیر:
دکتر محمدناصر مقدسی
مدیر اجرایی:
دکتر حسین امامی
تلفن:
031-52472290 ، داخلی: 212
نشانی:
مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، ، کدپستی: 8631656451
تلفن همراه:
09356014807
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/mjtd
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر محسن عشوریان
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Mohsen Ashourian
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
سردبیر
دکتر محمدناصر مقدسی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mohammad Naser Moghaddasi
professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Antennas, Metamaterials, Electromagnetics, Microwaves, Electromagnetic Compatibility
اعضای تحریریه
امینه آیدین
امینه آیدین

کامبیز افروز
کامبیز افروز

دکتر مسعود موحدی
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت
Masoud Movahedi
Assistant Professor
Specialist: Management
دکتر نصرت گرانپایه
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات
Nosrat Granpayeh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications
بهروز مهام
بهروز مهام

Yahia Antar
Yahia Antar

زیبا قاسملویی
زیبا قاسملویی

دکتر مریم شجاعی باغینی
دکتر مریم شجاعی باغینی

حسین میرنعیمی
حسین میرنعیمی

مجید حیدری
مجید حیدری

فرامرز سراجی
فرامرز سراجی

دکتر حسین امامی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
محمدرضا حاجی هاشمی
محمدرضا حاجی هاشمی

فرشاد مرادی
فرشاد مرادی

نیوشا سرخوش
نیوشا سرخوش

پریسا دهخدا
پریسا دهخدا

رشید میرزاوند
رشید میرزاوند

مدیر اجرایی
دکتر حسین امامی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
رشته تخصصی: برق
Hossein Emami
Associate Professor Majlesi Branch
majlesi Branch, Islamic Azad University
Specialist: Electricity
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۰