درباره نشریه
ISSN:
2383-3785
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مدیر مسئول:
دکتر مصیب مظفری
سردبیر:
دکتر علی دل پیشه
مدیر اجرایی:
مهدی زرین سبب
ویراستار فارسی:
دکتر مصیب مظفری
ویراستار انگلیسی:
دکتر ساناز اعظمی
دورنگار:
084-32227123
سایت اختصاصی:
jgn.medilam.ac.ir
نشانی:
ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پرستاری و مامایی، دفتر فصلنامه پرستاری سالمندان، ، کدپستی: 6939177143
تلفن:
084-32227123
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/02
مدیر مسئول
دکتر مصیب مظفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Mosayb Mosayb

Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر علی دل پیشه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
اعضای تحریریه
دکتر علی دل پیشه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر افرا خسروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Afra Khosravi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر سودابه جولایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Soodabeh Joolaee
Massey University, New Zealand
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فاطمه دباغی

Fatemeh Dabbaghi

دکتر فریبا میربنوک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Fariba Mirbelok
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: surgeons Women
دکتر خیرالله اسداللهی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kheyrollah Asadollahi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر ایرج پاکزاد
استادتمام
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: باکتری شناس
Iraj Pak Zad
full Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Bacteriologist
دکتر زینب غضنفری
دانشیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Zainab Ghazanfari
Associate Professor, Health Education, School of Health
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر کوروش سایه میری
استاد آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز، آمار زیستی
Kourosh Sayehmiri
Professor, Biostatistics
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
دکتر مصیب مظفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Mosayb Mosayb

Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رضا ولی زاده
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Reza Valizadeh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feeding ruminants
دکتر حمید تقی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Taghinezhad
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدرضا کفاشیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Mohammad Reza Kaffashian
Associate Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر آرمان آزادی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Arman Azadi
Associate Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستار فارسی
دکتر مصیب مظفری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: پرستاری
Mosayb Mosayb

Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستار انگلیسی
دکتر ساناز اعظمی

مدیر اجرایی
مهدی زرین سبب
مهدی زرین سبب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱