درباره نشریه
ISSN:
2423-3617
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه خانه کتاب
مدیر مسئول:
نیکنام حسینی پور
سردبیر:
سیدعلی کاشفی خوانساری
مدیرداخلی:
پریسا حیدری
کارشناس:
حمیده نوروزیان
مسئول اشتراک:
وحید مردادی
تلفن:
021-66414950 ، داخلی: 340
دورنگار:
021-66414950 ، داخلی: 340
سایت اختصاصی:
cyabr.faslnameh.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره 1080، موسسه خانه کتاب
صندوق پستی:
313-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66414950 ، داخلی: 340
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۲