درباره نشریه
ISSN:
2423-5768
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سید مهدی آقایی
مدیر مسئول:
سید مهدی آقایی
سردبیر:
سید مهدی آقایی
دبیر تحریریه:
بهروز مجیدی
بازرگانی و تبلیغات:
بهروز مجیدی
طراح و گرافیست:
حبیبه مجیدی
سایت اختصاصی:
www.vendorlist.ir
تلفن:
021-22322586
021-22322587
نشانی:
تهران، شمس آباد، خیابان ریحانی، انتهای خیابان صباح شرقی، پالک ، واحد 5
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۴