درباره نشریه
ISSN:
2423-6292
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا رحمانی
سردبیر:
دکتر محمدتقی صمدی
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی لیلی
تلفن:
081-38380090
دورنگار:
081-38380090
سایت اختصاصی:
ajehe.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، رئیس اداره توسعه و هماهنگی، مجلات علمی دانشگاه، ، کدپستی: 6517838678
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/04
مدیر مسئول
دکتر علیرضا رحمانی
استاد
Alireza Rahmani
professor
سردبیر
دکتر محمدتقی صمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Taghi Samadi
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین نافذ
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Nafez
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر عماد دهقانی فرد
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Emad Dehghanifard
Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر فاضل محمدی مقدم
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Fazel Mohammadi Moghadam
Assistant Professor
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر حشمت الله نورمرادی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Heshmatollah Nourmoradi
Assistant Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر هیوا حسینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hiwa Hosseini
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر مهدی صفری
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Mehdi Safari
Assistant Professor Environmental Health Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر محمد خزایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Khazaei
Assistant Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا سماعی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Reza Samaei
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Amit Bhat Nagar
Assistant Professor
Specialist: Environmental Science
دکتر سهند جرفی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Sahand Jorfi
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
Nadir Dizge
Assistant Professor
Specialist: Environmental Health Engineering
Zaharaddeen N. Garba

Specialist: Chemistry
Muhammad Sultan
Assistant Professor
Amit Bhat Nagar
Assistant Professor
Specialist: Environmental Science
دکتر حسین کاظمیان
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و بیوشیمیایی
Hossein Kazemian
Assistant Professor
Specialist: Chemical and Biochemical Engineering
دکتر کاظم ندافی
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Kazem Naddafi
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر بیژن بینا
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Bijan Bina
Professor School of Health
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر عباس افخمی
استاد تمام شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Abbas Afkhami
Full Professor, Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر سید غلامرضا موسوی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Seyyed Gholam Reza Mousavi
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیاوش عیسی زاده
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Siavash Isazadeh
Assistant Professor
Specialist: Chemical Engineering
Sevinc Sengor​
Assistant Professor
Specialist: Civil and Environmental Engineering
دکتر مهدی حیدری زاد

رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست
Mahdi Heidarizad

Specialist: Civil and Environmental Engineering
دکتر محمدرضا سمرقندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Reza Samarghandi
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر رضا شکوهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Reza Shokoohi
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر قربان عسگری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ghorban Asgari
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر عبدالمطلب سیدمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Abdolmottalleb Seyyed Mohammadi
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
مدیر اجرایی
دکتر مصطفی لیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mostafa Leili
Associate Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱