درباره نشریه
ISSN:
2383-2436
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر مسئول:
دکتر سیامک شهیدی
سردبیر:
دکتر محمد احمدپناه
مدیر اجرایی:
دکتر سارا سلیمانی اصل
مدیرداخلی:
دکتر انسیه جنابی
تلفن:
081-38381795
سایت اختصاصی:
ajnpp.umsha.ac.ir
نشانی:
همدان، بلوار شهید فهمیده، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری، اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه، ، کدپستی: 6517838678
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر سیامک شهیدی
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Siamak Shahidi
Neurophysiology Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
Ali Ghaleiha
Ali Ghaleiha

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر علی قلعه ایها
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمد حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mohammad Haghighi

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر سیامک شهیدی
مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Siamak Shahidi
Neurophysiology Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Roumen Kirov Sofia
Roumen Kirov Sofia

Serge Brand
Serge Brand
University of Basel, Psychiatric Clinics UPK, Center for Affective, Stress and Sleep Disorders, Switzerland
دکتر عبدالرحمان صریحی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Abdolrahamn Sarihi

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا کمکی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Alireza Komaki

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر فرشید شمسایی
استاد مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Farshid
Farshid Shamsaei
Professor, Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر لیلا جهانگرد
دکتر لیلا جهانگرد

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Leila Jahangard

Hamedan University of Medical Sciences
دکتر مهدی مهدیزاده
استاد دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Mehdizadeh
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدکاظم ضرابیان
متخصص روانشناسی و معاون بخش آموزشی درمانی روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Zarabian

Hamedan University of Medical Sciences
Prakash Padakannaya
Prakash Padakannaya
Mysore ,India
Roumen Kirov
Roumen Kirov
Bulgaria
Sankar Venkatachalam
Sankar Venkatachalam
Chennai, India
دکتر سعید اسماعیلی ماهانی
استاد فیزیولوژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Saeed Esmaeili Mahani
Professor, Biology
Shahid Bahonar University of Kerman
Serge Brand
Serge Brand
University of Basel, Psychiatric Clinics UPK, Center for Affective, Stress and Sleep Disorders, Switzerland
مدیر اجرایی
دکتر سارا سلیمانی اصل

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Sara Soleimani Asl

Hamedan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر انسیه جنابی
مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Ensiyeh Jenabi
Pediatric Developmental Disorders Research Center
Hamedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶