درباره نشریه
eISSN:
2322-5041
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1392
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر محمدباقر اولیا
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر اولیا
سردبیر:
دکتر محمدباقر اولیا
مدیر اجرایی:
دکتر محمدسینا اولیا
ویراستار فارسی:
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
ویراستار فارسی:
دکتر پریسا خانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدحسن شیخها
ویراستار انگلیسی:
Scott J
ویراستار انگلیسی:
M Mirzaei
ویراستار انگلیسی:
Nikfard M
ویراستار انگلیسی:
Terry D Fife
تلفن:
035-38224100
دورنگار:
035-38224100
سایت اختصاصی:
www.journalofcasereport.com
نشانی:
یزد، صفائیه، خیابان ژاندارمری، کوچه کاملیا، ، کدپستی: 8916845685
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/12
صاحب امتیاز
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
سردبیر
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
اعضای تحریریه
Gurvinder Kalra
Gurvinder Kalra
Consultant Psychiatrist (India)
Tamas Masszi
Tamas Masszi

Selahattin Ozyurek
Selahattin Ozyurek
Associate Professor Department of Orthopaedics and Traumatology, (Turkey)
ژاله شریعتی
ژاله شریعتی
دانشیار
Jaleh Shariati
Associate Professor
Specialist: Rheumatology
دکتر مجتبی اختری
دانشیار
رشته تخصصی: پزشکی بالینی
Mojtaba Akhtari
Associate Professor
Specialist: Clinical Medicine
دکتر فریبا بینش
دکتر فریبا بینش
دانشیار گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Fariba Binesh
Associate Professor Department of Pathology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
فرهاد فاتحی
پژوهشگر Digital Health
Monash University
Farhad Fatehi
Researcher, School of Psychological Sciences
Monash University
دکتر محمد قاضی زاده
استاد
Mohammad Ghazi Zadeh
Professor Department of Molecular Pathology, Institute of Gerontology Nippon Medical School,Tokyo, Japan
دکتر مهران کریمی
استاد
Mehran Karimi
Professor
Specialist: Pediatrics
دکتر پریسا خانی
دکتر پریسا خانی

Parisa Khani

Specialist: Medical Journalism
دکتر صمد زارع
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Samad Zare
Professor
University of Urmia
Specialist: animal physiology
دکتر محمدرضا میرجلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Mir jalili
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر حبیب نیکوکار
مرکز تحقیقات بیولوژی سلولهای بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: نانو فناوری پزشکی
Habib Nikukar
Stem Cell Biology Research Center
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Nanotechnology, ediatrician
دکتر محمدرضا پاک سرشت
اپیدمیولوژیست تغذیه
Mohammad Reza Pak Seresht
Nutritional Epidemiologist
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر شکوه تقی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Shokouh Taghipoor
Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر رضا نصیری
دکتر رضا نصیری
استاد دانشگاه میشیگان آمریکا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Reza Nasiri
Professor Michigan State University, USA
Specialist: pharmacology
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
Yan Chaowu
Yan Chaowu
Cardiovascular Institute and Fuwai Hospital (China)
Oliver Distler
Oliver Distler
Professor Medicine (Switzerland)
Emre Yalcinkaya
Emre Yalcinkaya
Department of Cardiology, Aksaz Military Hospital (Turkey)
Michael D Freeman
Michael D Freeman
Psychiatry, and Forensic Medicine, Aarhus University (USA
Ihab El Hemaidi
Ihab El Hemaidi
MBBS, MRCP, FRCPath, Hematology (Saudi Arabia)
Steven A Krilis
Steven A Krilis

Andrew JK Ö stö r
Andrew JK Ö stö r

Nishant Poddar
Nishant Poddar
GI oncology, St louis University, Missouri (USA)
Kam Newman
Rheumatology Fellowship Program, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), National Institute of Health (NIH), USA
Cao Peng
Cao Peng
Professor Cellular and Molecular Biology (China)
Jiaywei Tsauo
Jiaywei Tsauo
Department of Gastroenterology and Hepatology (China)
Tao Wang
Professor
Specialist: Desertification, Epidemiology
Imtiaz Ahmed Wani
Imtiaz Ahmed Wani
General Surgery, FACS, Srinagar India
ویراستار فارسی
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر پریسا خانی
دکتر پریسا خانی

Parisa Khani

Specialist: Medical Journalism
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
Scott J
Scott J

M Mirzaei
M Mirzaei

Nikfard M
Nikfard M

Terry D Fife
Terry D Fife
Professor Neurology, Arizona college of Medicine (USA)
مدیر اجرایی
دکتر محمدسینا اولیا
دکتر محمدسینا اولیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۰